Là một xã miền núi thuộc huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm huyện khoảng 5km về phía Tây, xã Hà Đông có diện tích tự nhiên là 1004 ha, gồm có 7 thôn, với 960 hộ, 3667 nhân khẩu thường trú tại địa phương. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội tuy có những thuận lợi song cũng còn gặp rất nhiều khó khăn.

Với những đặc điểm đó, trong những năm qua, các cấp chính quyền và nhân dân xã đã chủ động phấn đấu, thực hiện các giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân.

Năm 2018, xã Hà Đông đặt ra mục tiêu là tạo điều kiện chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp. Ứng dụng khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp để giảm lao động nông nghiệp, nâng cao hiệu quả kinh tế. Quản lý, sử dụng hợp lý, có hiệu quả tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường.

Đồng thời, đẩy mạnh công tác xã hội hóa, nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm. Bảo đảm quốc phòng và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí thôn, xã nông thôn mới.

Để thực hiện các mục tiêu trên, xã đã triển khai các giải pháp đồng bộ. Cụ thể, trong lĩnh vực nông - lâm - thủy sản: Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp; sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả bền vững, thực hiện phương án chuyển đổi từ 16 ha trở lên đất cấy lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng khác và đầu tư phát triển kinh tế trang trại; tăng diện tích sản xuất vụ Đông bằng các cây trồng đem lại hiệu quả kinh tế cao; tăng cường đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ sản xuất, chăn nuôi…

Sản xuất công nghiệp - thương mại được coi là đầu mối, tạo điều kiện để kêu gọi các doanh nghiệp vào đầu tư tại địa phương, khuyến khích các hộ sản xuất kinh doanh đầu tư phát triển sản xuất... Khuyến khích các hoạt động dịch vụ thương mại, dịch vụ vận tải, điện, bưu chính - viễn thông đúng quy định, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng.

Ngoài ra, tăng cường quản lý và phát triển nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật, tận thu từ quỹ đất công ích, thu từ cấp QSDĐ. Phấn đấu tỷ lệ tăng thu ngân sách nhà nước so với dự toán huyện giao vượt 12%. Chi ngân sách nhà nước đảm bảo tiết kiệm, có hiệu quả, thực hiện công khai tài chính theo quy định. 

Bên cạnh đó, xã cũng triển khai thực hiện tốt công tác giáo dục và đào tạo như: Chỉ đạo các trường thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định để hoàn thành nhiệm vụ năm học 2017 - 2018, đồng thời triển khai nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 theo quy định. Chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, chất lượng dạy và học. Hoàn thiện đầy đủ hồ sơ để tiến hành xây dựng Trường Mầm non, củng cố giữ vững phổ cập giáo dục các cấp; phát huy vai trò của công tác khuyến học khuyến tài.

Công tác y tế cũng được đẩy mạnh xã hội hóa, thực hiện tốt các chương trình y tế, vệ sinh môi trường, đặc biệt chú trọng về nước sạch, nhà tiêu hợp vệ sinh. Tăng cường công tác quản lý của nhà nước về vệ sinh ATTP; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về y tế, nhất là hoạt động y, dược tư nhân... Giữ ổn định tốc độ phát triển dân số, giảm tỷ lệ sinh con ngoài kế hoạch, từng bước nâng cao chất lượng dân số; tăng cường đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/ Kế hoạch hóa gia đình. Tăng cường công tác giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện nghiêm chính sách dân số...

Không những vậy, Hà Đông còn là một trong những xã của huyện Hà Trung thực hiện tốt công tác xây dựng nông thôn mới. Trong những năm qua được sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo phân công cho từng tập thể, từng đơn vị thực hiện tốt các mục tiêu kế hoạch về phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, tình hình ANCT, TTATXH luôn được đảm bảo ổn định, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện, thu nhập bình quân đầu người được nâng lên, bộ mặt nông thôn trong xã đã từng bước khởi sắc, phát huy được quyền làm chủ của nhân dân.

Thực hiện tốt Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở cơ sở, huy động nhân dân đóng góp để xây dựng kiến thiết địa phương, cùng với ngân sách nhà nước trong những năm qua xã đã thực hiện nhiều dự án, đầu tư xây dựng nhiều công trình phúc lợi công cộng như: Các trường học, Trạm y tế, hệ thống điện, đường giao thông, các hồ đập và hệ thống kênh mương, công sở, khuôn viên công sở, Trung tâm văn hóa thể thao... góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo, đời sống vật chất tinh thần của người dân được nâng cao, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM. 

Có được những kết quả đó là do, Đảng ủy, UBND xã Hà Đông đã quán triệt đầy đủ các văn bản đến đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân về chủ trương xây dựng nông thôn mới. Ngay sau khi Nghị quyết số 01 của BCH Đảng bộ huyện ban hành, Đảng ủy Hà Đông đã xây dựng kế hoạch thực hiện. Đồng thời, thành lập và kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chương trình nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020, thành lập Ban quản lý xây dựng NTM.

UBND xã đã thành lập và liên tục kiện toàn 7 Ban phát triển thôn nông thôn mới có các thành viên là đại diện các đoàn thể và đồng chí Bí thư Chi bộ làm Trưởng ban. Tổ chức nhiều Hội nghị chuyên đề, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng tổ chức, đơn vị, từng cá nhân phụ trách từng tiêu chí.