Cụ thể, Dự thảo đưa ra nhằm vào các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức (gọi là người được bảo vệ); Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến việc tố cáo, giải quyết tố cáo; Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ người tố cáo (gọi là người có trách nhiệm bảo vệ).

Với mục đích là bảo vệ vị trí công tác của người được bảo vệ, tức là việc bảo vệ công việc gắn với chức danh, chức vụ, vị trí việc làm của cán bộ, công chức; công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý cúa viên chức trong quá trình giải quyết tố cáo. Đồng thời, việc áp dụng biện pháp bảo vệ đối với người được bảo vệ phải kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

Trong đó, Dự thảo chỉ rõ: người có thẩm quyền giải quyết tố cáo áp dụng biện pháp bảo vệ vị trí công tác của người được bảo vệ thuộc quyền quản lý. Bên cạnh đó, tổ chức, đơn vị làm công tác tổ chức của cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện biện pháp bảo vệ vị trí công tác có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với tổ chức công đoàn, ban thanh tra nhân dân và các tổ chức khác cung cấp trong việc thực hiện bảo vệ vị trí công tác của người được bảo vệ.

Đặc biệt, không thực hiện việc điều động, luân chuyển, biệt phái, chuyển đổi vị trí việc làm, phân công công việc khác đối với người được bảo vệ, trừ khi được sự đồng ý của người được bảo vệ, hoặc thực hiện việc định kỳ chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Chương V Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ, hoặc theo yêu cầu bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền./.

PV