Đối tượng áp dụng của Nghị định 58/2020/NĐ-CP là người sử dụng lao động theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Luật BHXH; các cơ quan, tổ chức và cá nhân khác có liên quan đến việc thực hiện đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN trong BHXH bắt buộc.

Về mức đóng, người sử dụng lao động hàng tháng đóng trên quỹ tiền lương đóng BHXH cho người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, h Khoản 1 Điều 2 và Khoản 2 Điều 2 Luật BHXH. Trường hợp lao động là người giúp việc gia đình thì đóng theo một trong các mức sau:

- Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH; đồng thời được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước.

- Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH được áp dụng đối với doanh nghiệp bảo đảm điều kiện theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này.  

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa, nguồn internet

Người sử dụng lao động hàng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN với mức 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH.  

Người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán thì mức đóng hàng tháng tương ứng theo điều kiện từng trường hợp quy định tại điểm a, b Khoản 1 Điều 4 Nghị định 58/2020/NĐ-CP; phương thức đóng được thực hiện hàng tháng, 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

Nghị định quy định các trường hợp được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ BH tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Cụ thể, doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN được áp dụng mức đóng quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 4 của Nghị định này nếu bảo đảm các điều kiện sau:

- Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội.

- Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

- Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

Nghị định quy định người sử dụng lao động hàng tháng đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN với mức 0,5% mức lương cơ sở đối với mỗi người lao động quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 2 của Luật BHXH (Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí).

Đối với người sử dụng lao động là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp trả lương theo sản phẩm, theo khoán, mức đóng hàng tháng tương ứng theo điều kiện từng trường hợp quy định ở trên; phương thức đóng được thực hiện hàng tháng, 3 tháng hoặc 6 tháng một lần.

Về thi hành Nghị định, riêng với BHXH Việt Nam, ngoài việc hướng dẫn việc điều chỉnh mức đóng vào Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN, còn có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tình hình thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN; tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính tình hình quản lý, sử dụng Quỹ bảo hiểm TNLĐ, BNN. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/7/2020./.

Minh Nguyệt