Bộ GDĐT yêu cầu việc thanh tra phải tuân thủ quy định của pháp luật, bảo đảm nghiêm túc, trung thực, khách quan, công khai, dân chủ và kịp thời; có trọng tâm, trọng điểm; không làm thay nhiệm vụ của Hội đồng tuyển sinh, không làm cản trở hoạt động bình thường của tổ chức, cá nhân tham gia công tác tuyển sinh.

Nội dung thanh tra/kiểm tra, gồm: Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh, việc xây dựng và công khai Đề án tuyển sinh; việc tổ chức tuyển sinh.

Về thẩm quyền thanh tra/kiểm tra, Chánh Thanh tra Bộ GDĐT quyết định thanh tra/kiểm tra và thành lập đoàn thanh tra/kiểm tra công tác tuyển sinh năm 2020 đối với các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non. Trường hợp cần thiết, Bộ trưởng Bộ GDĐT quyết định thanh tra/kiểm tra và thành lập đoàn thanh tra/kiểm tra công tác tuyển sinh.

leftcenterrightdel
 Bộ GDĐT yêu cầu công tác thanh tra/kiểm tra phải trọng tâm, trọng điểm, không làm thay nhiệm vụ của Hội đồng tuyển sinh. (Ảnh minh họa, nguồn: Hoàng Minh)

Các bộ, ngành; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra công tác tuyển sinh đối với các trường trực thuộc theo thẩm quyền.

Giám đốc đại học, học viện; Hiệu trưởng trường ĐH và trường CĐ đào tạo ngành Giáo dục Mầm non ra quyết định thành lập Đoàn thanh tra/kiểm tra công tác tuyển sinh trong đơn vị mình (có thể thành lập một đoàn có nhiều nhóm hoặc nhiều đoàn tương ứng với từng công đoạn trong quá trình tuyển sinh).

Chánh Thanh tra Sở GDĐT quyết định thanh tra/kiểm tra và thành lập Đoàn thanh tra/kiểm tra công tác tuyển sinh năm 2020. Trường hợp cần thiết, Giám đốc Sở GDĐT quyết định thanh tra/kiểm tra và thành lập Đoàn thanh tra/kiểm tra công tác tuyển sinh đối với đối với các học viện, trường đại học, trường cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non trực thuộc UBND cấp tỉnh.

Đoàn thanh tra/kiểm tra thực hiện nhiệm vụ độc lập với Hội đồng tuyển sinh. Quy trình thanh tra thực hiện theo quy định tại Điều 22 Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT. Căn cứ Đề án tuyển sinh của trường, Phòng/Ban thanh tra nội bộ, cán bộ thanh tra chuyên trách có trách nhiệm tham mưu, lựa chọn nội dung thanh tra/kiểm tra phù hợp với từng công đoạn của quá trình tuyển sinh giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch, dự thảo quyết định thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra; tổ chức tập huấn về công tác thanh tra, kiểm tra thi; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra, kiểm tra; tham mưu việc giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật./.

Hoàng Minh