Theo đó, Thông tư này áp dụng đối với Chánh Thanh tra Bộ, Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Cục trưởng các Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành, Giám đốc Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực (Giám đốc Trung tâm), Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành, thành viên Đoàn thanh tra chuyên ngành, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan trong lĩnh vực TT&TT.

Về nguyên tắc tiến hành hoạt động thanh tra chuyên ngành: Thực hiện theo quy định tại Điều 3 Nghị định 07/2012/NĐ-CP ngày 09/02/2012 của Chính phủ quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Theo quy định cũ tại Thông tư số 19/2012/TT-BTTTT ngày 22/11/2012 của Bộ TT&TT thì Phòng Thanh tra, Pháp chế thực hiện chức năng tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành cho Cục trưởng; Phòng Kiểm tra, Xử lý thực hiện chức năng tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành cho Giám đốc Trung tâm. 

Thông tư số 36/2017/TT-BTTTT mới được Bộ TT&TT ban hành quy định bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành được quy định tại các Cục được giao chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Bộ TT&TT thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành cho Cục trưởng; tại các Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực thuộc Cục Tần số vô tuyến điện thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành cho Giám đốc Trung tâm. Nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu quy do Cục trưởng quy định.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (nguồn new.zing.vn)

Nhiệm vụ, quyền hạn của các Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 07/2012/NĐ-CP.

Riêng Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực có nhiệm vụ, quyền hạn: Xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm gửi Cục Tần số vô tuyến điện tổng hợp trình Bộ trưởng ban hành; Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành, quy định về chuyên môn - kỹ thuật, quy tắc quản lý lĩnh vực tần số vô tuyến điện trên địa bàn quản lý; Thanh tra những vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật và những vụ việc khác khi được Cục trưởng giao; Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của mình; Báo cáo Cục Tần số vô tuyến điện công tác thanh tra chuyên ngành theo định kỳ hàng quý, 06 tháng, hàng năm; Báo cáo đột xuất về công tác thanh tra khi có yêu cầu của cấp có thẩm quyền; Chủ trì hoặc phối hợp với Sở TT&TT trên địa bàn quản lý trong hoạt động thanh tra.

Hoạt động thanh tra chuyên ngành của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành được quy định tại Điều 7, cụ thể: Hoạt động thanh tra chuyên ngành của các Cục được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thực hiện theo quy định tại Chương III Nghị định 07/2012/NĐ-CP; của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực tiến hành thanh tra theo đoàn hoặc tiến hành thanh tra độc lập. Trường hợp tiến hành thanh tra theo đoàn thực hiện theo quy định từ Điều 16 đến Điều 28 Nghị định 07/2012/NĐ-CP; trường hợp tiến hành thanh tra độc lập thực hiện theo quy định từ Điều 29 đến Điều 32 Nghị định 07/2012/NĐ-CP.

Ngoài ra, Thông tư cũng quy định về tiêu chuẩn của công chức thanh tra chuyên ngành, như: chế độ, điều kiện, trang phục, thẻ công chức thanh tra…

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2018 thay thế Thông tư số 19/2012/TT-BTTTT ngày 22/11/2012 của Bộ TT&TT./.

Hoàng Minh