Để góp phần thực hiện có hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC và những yêu cầu trên, Bộ Xây dựng tập trung triển khai thực hiện tốt 09 giải pháp với nội dung chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, quán triệt, giáo dục sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ và thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các quy định của Luật Tiếp Công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; Chỉ thị số 35/CT-TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KNTC; Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị nhằm đẩy mạnh việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 Khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí…

Hai là, rà soát, bổ sung và tham mưu trình Lãnh đạo Bộ Xây dựng sửa đổi các văn bản pháp luật liên quan đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng có phát sinh nhiều đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh; các tranh chấp hợp đồng mua bán nhà chung cư, thành lập Ban quản trị, quản lý, sử dụng nhà chung cư; vi phạm trật tự xây dựng; công tác quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật.

Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản, Cục Phát triển đô thị, Cục Quản lý hoạt động xây dựng, Cục Hạ tầng kỹ thuật, Vụ Pháp chế, Thanh tra Bộ, Vụ Kiến trúc - Quy hoạch và các đơn vị có liên quan thực hiện và hoàn thành trong năm 2020.

Ba là, tăng cường công tác tiếp nhận và xử lý các kiến nghị, phản ánh KNTC của công dân, tổng hợp, xử lý thông tin và có giải pháp chấn chỉnh đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền có hành vi thiếu trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân.

leftcenterrightdel
Bộ trưởng Bộ Xây dựng lắng nghe ý kiến và nguyện vọng của người dân ngày 23/8/2019 (Ảnh: Báo Xây dựng)

Bốn là, tăng cường vai trò lãnh đạo của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các đơn vị và chịu trách nhiệm về tình hình KNTC và công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC. Người đứng đầu các đơn vị thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân theo quy định của Luật Tiếp công dân, gắn việc tiếp công dân với xử lý, giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh; đối thoại công khai với người khiếu kiện để giải quyết, tháo gỡ triệt để khiếu kiện, bức xúc của nhân dân.

Năm là, định kỳ trước ngày 06 hàng tháng, thủ trưởng các đơn vị rà soát đối với các vụ việc có phát sinh KNTC, kiến nghị, phản ánh tháng trước hoặc các trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Xây dựng mà người dân kiến nghị được gặp Bộ trưởng để đối thoại; kết quả rà soát, có văn bản gửi về Thanh tra Bộ để tổng hợp, sắp xếp lịch tiếp công dân định kỳ báo cáo Bộ trưởng xem xét, quyết định.

Thanh tra Bộ làm đầu mối tiếp nhận, các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng triển khai thực hiện từ tháng 12/2019.

Sáu là, giao Thanh tra Bộ phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Bộ Xây dựng phương án xử lý, giải quyết đơn thư KNTC; trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khi được Lãnh đạo Bộ giao về việc kiểm tra, xác minh các đơn thư KNTC, phản ánh, kiến nghị thuộc thẩm quyền của Bộ Xây dựng theo quy định của pháp luật; thanh tra trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Bộ trong việc chấp hành pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC khi được Lãnh đạo Bộ giao.

Bảy là, các cấp ủy, tổ chức đảng, các đơn vị trực thuộc Bộphải nêu cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác bảo vệ người tố cáo thuộc phạm vi minh phụ trách; chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước cấp trên và bị xử lý trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng buông lỏng lãnh đạo, quản lý. Xác định công tác bảo vệ người tố cáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, trước hết là của các cấp ủy, tổ chức đảng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ.

Tám là, đào tạo, bồi dưỡng, kiện toàn, đề cao trách nhiệm, đạo đức công vụ, ý thức kỷ luật và có hình thức khen thưởng, động viên đối với tập thể, đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết KNTC; kiến nghị, phản ánh và PCTN; có hình thức xử lý nghiêm đối với người đứng đầu, các cán bộ, công chức có biểu hiện trả thù, trù dập người KNTC.

Chín là, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn không để xảy ra hành vi trả thù, trù dập người tố cáo. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đúng trình tự, quy trình, thẩm quyền đối với công tác tiếp dân, giải quyết KNTC, kịp thời có biện pháp ngăn chặn việc công dân lợi dụng quyền phản ánh, tố giác, KNTC để bôi nhọ, vu khống, thông tin sai sự thật, làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của các tổ chức, cá nhân liên quan, gây mất đoàn kết nội bộ.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện giải pháp này thường xuyên từ tháng 11 năm 2019.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 14/11/2019./.

QA