Theo đó, sẽ có 3 chương trình bồi dưỡng và thời gian bồi dưỡng của mỗi chương trình là 5 ngày với thời lượng 40 tiết. 

Chương trình bồi dưỡng được xây dựng cho 02 đối tượng sau:

- Công chức, viên chức làm công tác liên quan đến pháp luật của các Bộ, ngành, bao gồm: Công chức, viên chức làm công tác liên quan đến pháp luật, pháp chế, hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý nhà nước, theo dõi, thực hiện đối với các dự án, hợp đồng, giao dịch có yếu tố nước ngoài; xây dựng chính sách liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế.

- Công chức, viên chức làm công tác liên quan đến pháp luật của địa phương, bao gồm: Công chức, viên chức làm công tác đến pháp luật, pháp chế, hội nhập kinh tế quốc tế; quản lý nhà nước, thẩm định, cấp phép, theo dõi thực hiện, triển khai các dự án đầu tư, hợp đồng, giao dịch có yếu tố nước ngoài.

Nội dung chương trình bồi dưỡng được xây dựng không chồng chéo, trùng lặp với các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp cho công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên sâu, theo hướng mở để cập nhật, bổ sung các kiến thức, kỹ năng pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Khối lượng kiến thức được chia thành các chương trình bồi dưỡng, gồm:

- Chương trình bồi dưỡng kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế và các vấn đề pháp lý đặt ra đối với Việt Nam.

- Chương trình bồi dưỡng kiến thức về pháp luật và kỹ năng về điều ước, hợp đồng thương mại, đầu tư quốc tế.

- Chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng ngừa tranh chấp và tham gia giải quyết tranh chấp thương mại, đầu tư quốc tế.

Về việc thực hiện, Chương trình bồi dưỡng có thể được thực hiện một cách linh hoạt trên cơ sở lựa chọn các chuyên đề phù hợp với từng đối tượng tham gia bồi dưỡng. Học viên tham gia học tập và hoàn thành chương trình bồi dưỡng, các bài kiểm tra, bài thu hoạch sẽ được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, Quyết định cũng nêu cụ thể yêu cầu đối với việc biên soạn, giảng dạy và học tập các chương trình trên. Về việc biên soạn, nội dung chuyên đề bảo đảm tính chuyên sâu về các cam kết quốc tế, kiến thức pháp luật quốc tế, các kỹ năng, nghiệp vụ, kinh nghiệm về đàm phán, ký kết điều ước quốc tế, hợp đồng, giao dịch có yếu tố nước ngoài, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế cho công chức, viên chức làm công tác liên quan đến các dự án đầu tư, các hợp đồng, thỏa thuận có yếu tố nước ngoài để phòng ngừa tranh chấp, rủi ro, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Giảng viên tham gia giảng dạy cho Chương trình bồi dưỡng phải đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, có kiến thức, có kinh nghiệm thực tế và kỹ năng nghề nghiệp. Đồng thời, phải tăng cường thảo luận và giải quyết tình huống để học viên cùng trao đổi trên lớp nhằm nâng cao kỹ năng giải quyết công việc.

Cuối mỗi chương trình bồi dưỡng, học viên phải làm một bài kiểm tra, bài tập nhóm hoặc viết một bài thu hoạch về nội dung trong chương trình bồi dưỡng, trong đó học viên phải nêu kiến thức và kỹ năng thu nhận được, phân tích công việc hiện nay và đề xuất vận dụng vào công việc. Bài này sẽ chấm điểm theo thang điểm 10 (mười). Học viên không đạt điểm 5 (năm) trở lên sẽ được kiểm tra hoặc viết thu hoạch lần 2, nếu lần 2 không đạt điểm 5 (năm) trở lên thì học viên không được cấp Chứng chỉ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hoàng Minh