Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền cụ thể theo từng chức danh đối với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Đồng thời, áp dụng với các đối tượng là tổ chực, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này trên lãnh thổ Việt Nam.

Trong đó, thẩm quyền xử phạt của Thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục được quy định cụ thể tại Điều 37 như sau:

Thanh tra viên trong lĩnh vực giáo dục đang thi hành công vụ có quyền phạt cảnh cáo; phạt tiền đến 1.000.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt nêu trên; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 28 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

leftcenterrightdel
 Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Ảnh: Hoàng Minh)

Chánh Thanh tra cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND cấp tỉnh, Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục cấp Sở có quyền phạt tiền đến 50.000.000 đồng; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục cấp Bộ có quyền phạt tiền đến 70.000.000 đồng. Bên cạnh đó, 02 chủ thể nêu trên đều có quyền phạt cảnh cáo; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền mà chủ thể được phạt tiền; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Riêng Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo có quyền phạt tiền đến mức tối đa là 100.000.000 đồng; tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại Điều 4 Nghị định này.

Về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Thanh tra, Nghị định số 04/2021/NĐ-CP quy định tại Khoản 2 Điều 39, gồm: Chánh Thanh tra cơ quan chuyên môn về giáo dục thuộc UBND cấp tỉnh và Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục cấp Sở; Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục cấp Bộ; Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/3/2021 và thay thế Nghị định số 138/2013/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục./.

Hoàng Minh