Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua đề nghị xây dựng các dự án Luật, pháp lệnh sau:

- Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài (sửa đổi);

- Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi);

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính;

Ngoài ra, Chính phủ cũng thống nhất tiếp tục thực hiện các quy định về việc nhập khẩu máy móc, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và xem xét xử lý chuyển tiếp các quy hoạch theo Nghị quyết 74/2018/QH14 của Quốc hội. Đồng thời, yêu cầu Bộ Công an đẩy nhanh tiến độ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sớm trình Chính phủ dự thảo Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Xem chi tiết tại Nghị quyết 162.pdf được ban hành ngày 31/12/2018./.

QA