5 thủ tục liên quan tới công tác phòng chống tham nhũng

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế quyết định, Công bố kèm theo Quyết định này danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được thay thế (05 TTHC) trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Thanh tra tỉnh gồm: Thực hiện kê khai tài sản, thu nhập; công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập; tiếp nhận yêu cầu giải trình và thực hiện việc giải trình.

Cụ thể, thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập, Thanh tra tỉnh yêu cầu thời điểm hoàn thành kê khai lần đầu, kê khai bổ sung, kê khai hàng năm phải hoàn thành trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. Đối với người lần đầu giữ vị trí công tác quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 Luật PCTN phải hoàn thành việc kê khai chậm nhất là 10 ngày kể từ ngày được tiếp nhận, tuyển dụng, bố trí vào vị trí công tác. Đối với thời điểm hoàn thành việc kê khai phục vụ công tác cán bộ: Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 34 Luật PCTN 2018 khi dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác phải hoàn thành kê khai chậm nhất là 10 ngày trước ngày dự kiến bầu, phê chuẩn, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cử giữ chức vụ khác; Người có nghĩa vụ kê khai quy định tại khoản 4 Điều 34 Luật PCTN 2018 việc kê khai được thực hiện theo quy định của pháp luật về bầu cử.

Cùng với đó, thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập sẽ được thực hiện theo phương thức kê khai lần đầu, kê khai bổ sung và kê khai hàng năm thực hiện chậm nhất 5 ngày kể từ ngày cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng người có nghĩa vụ kê khai bàn giao bản kê khai cho Thanh tra tỉnh thì phải tiến hành công khai Bản kê khai.

Đối với thủ tục xác minh tài sản, thu nhập, không quá 115 ngày (trong đó thời hạn xác minh là 45 ngày, trường hợp phức tạp thì thời hạn có thể kéo dài nhưng không quá 90 ngày; thời hạn ban hành kết luận là 10 ngày, trường hợp phức tạp có thể kéo dài nhưng không quá 20 ngày; thời hạn công khai kết luận là 05 ngày làm việc).

Trong khi đó, khi tiếp nhận yêu cầu giải trình thì thời hạn ra thông báo tiếp nhận hoặc từ chối giải trình là 05 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu giải trình.

Tiếp đó, thời hạn thực hiện việc giải trình sẽ không quá 15 ngày kể từ ngày ra thông báo tiếp nhận yêu cầu giải trình. Trường hợp có nội dung phức tạp thì có thể gia hạn 01 lần. Thời gian gia hạn thực hiện việc giải trình không quá 15 ngày, kể từ ngày gia hạn và phải thông báo bằng văn bản đến người yêu cầu giải trình.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: Internet

Phải công bố, công khai trên nhiều phương tiện và phương diện

Quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu, việc cập nhật 5 TTHC được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này vào Hệ thống thông tin TTHC tỉnh Thừa Thiên Huế theo đúng quy định; Công bố công khai TTHC này trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị.

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết 5 TTHC được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng tại Quyết định này để cấu hình trên phần mềm Hệ thống xử lý một cửa tập trung của tỉnh.

Đồng thời, phổ biến việc triển khai thực hiện giải quyết các TTHC này đến các đơn vị trực thuộc theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế, UBND các xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệp Nhà nước có trụ sở đóng trên địa bàn tỉnh có trách nhiệm công bố, công khai thủ tục hành chính này tại Trụ sở cơ quan và trên Trang Thông tin điện tử của đơn vị. Triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Trong khi đó, Văn phòng UBND tỉnh phải cập nhật 5 TTHC được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng tại Quyết định này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC và công khai 5 TTHC được thay thế trong lĩnh vực phòng, chống tham nhũng tại Quyết định này trên Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh./.

Trần Hùng