Cụ thể, thủ tục giải quyết TC tại cấp tỉnh (thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh): Thời hạn giải quyết tố cáo là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý TC. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết TC một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết TC hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

Đối với thủ tục giải quyết TC tại cấp huyện, thời hạn giải quyết TC là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý. Với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết TC một lần nhưng không quá 30 ngày; với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết TC hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày. Địa điểm thực hiện là bộ phận một cửa, một cửa liên thông UBND cấp huyện (hoặc Thanh tra huyện, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện đối với trường hợp chưa đưa thủ tục ra tiếp nhận tại Bộ phận một cửa).

Với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, thời hạn giải quyết TC là không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết TC một lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết TC hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày.

Việc giải quyết các thủ tục hành chính nêu trên đều theo quy định của Luật Tố cáo 2018; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29/11/2019./.

Minh Nguyệt