Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Bình Dương có hiệu lực kể từ ngày ký đã bãi bỏ toàn bộ các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại tại Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hoá thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Thanh tra tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã.

Theo đó thủ tục hành chính về giải quyết khiếu nại cấp tỉnh gồm 2 thủ tục hành chính, đó là: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp tỉnh (Mã TTHC: 2.001928) Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh (Mã TTHC: 2.001924).

leftcenterrightdel
 Đại diện Thanh tra tỉnh Bình Dương phát biểu tại Hội thảo kinh nghiệm tiếp công dân và giải quyết đơn thư do Tạp chí Thanh tra tổ chức tại Đồng Nai (Ảnh: Đình Thuyết) 

Đối với cấp huyện cũng tương tự cấp tỉnh bao gồm 2 thủ tục: Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện (Mã TTHC: 2.001927) Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện (Mã TTHC: 2.001920).

Đối với cấp xã, gồm 1 thủ tục hành chính đó là Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp xã (Mã TTHC: 2.001925).

Quyết định yêu cầu Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; UBND huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan  chịu trách nhiệm thi hành.

Đình Thuyết