Theo đó, đối tượng của Đề án là CQHCNN các cấp có cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức; phạm vi là đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của CQHCNN các cấp trên phạm vi cả nước.

Các yếu tố đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức bao gồm 5 yếu tố cơ bản của quá trình cung ứng dịch vụ hành chính công: Tiếp cận dịch vụ hành chính công của cơ quan hành chính nhà nước; Thủ tục hành chính; Công chức giải quyết công việc; Kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công và Tiếp nhận, giải quyết góp ý, phản ánh, kiến nghị; 22 tiêu chí, áp dụng đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong trường hợp giao dịch trực tiếp tại cơ quan hành chính/Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Phương pháp tiến hành đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của CQHCNN là điều tra xã hội học. Trong đó, Bộ câu hỏi điều tra xã hội học phải phù hợp với hệ thống tiêu chí, tiêu chí thành phần; dễ hiểu, dễ trả lời; phù hợp với trình độ dân trí đa dạng của đối tượng điều tra xã hội học. Đối tượng điều tra xã hội học là người dân, người đại diện cho tổ chức đã trực tiếp giao dịch và nhận kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công trong phạm vi thời gian điều tra xã hội học.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Theo quy định tại Đề án, phiếu điều tra xã hội học gồm các câu hỏi có sẵn phương án trả lời để người dân, tổ chức lựa chọn. Câu hỏi của phiếu điều tra xã hội học thể hiện nội dung của các tiêu chí đo lường sự hài lòng; đồng thời phản ánh quá trình, kết quả cung ứng dịch vụ hành chính công, sự mong đợi của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của CQHCNN.

Để có được kết quả đo lường chính xác, hiệu quả, phần nội dung của Đề án có đưa ra giải pháp thực hiện. Cụ thể, phải đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; nâng cao trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp trong việc cung ứng dịch vụ hành chính công cho người dân, tổ chức và định kỳ tiến hành đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức; xây dựng cơ sở dữ liệu về kết quả đo lường sự hài lòng nhằm đảm bảo người dân, tổ chức và cán bộ, công chức, viên chức dễ dàng tiếp cận, sử dụng các thông tin, dữ liệu cần thiết.

Về việc tổ chức thực hiện, Bộ Nội vụ chủ trì thực hiện đo lường sự hài lòng quy mô quốc gia. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ Bộ Nội vụ trong triển khai điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng quốc gia. Đồng thời, tổ chức triển khai đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức trong phạm vi Bộ, ngành, địa phương theo yêu cầu quản lý và công bố kết quả chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của CQHCNN thuộc phạm vi quản lý của Bộ, ngành, địa phương.

Ngoài ra, Bộ Nội vụ có nhiệm vụ triển khai đo lường sự hài lòng người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước quy mô quốc gia và công bố kết quả vào quý IV hàng năm./.

Hoàng Minh