Cụ thể, Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND áp dụng cho các đối tượng là Ban Thanh tra Nhân dân ở xã, phường, thị trấn; UBND tỉnh, huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn; Các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan đến nội dung hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ nguồn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

leftcenterrightdel
 Một hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân tại Hà Nội. Ảnh: Trần Lễ

Theo đó, mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở xã, phường, thị trấn được quy định như sau:

- Đối với xã, phường, thị trấn loại 1: 6 triệu đồng/Ban/năm.

- Đối với xã, phường, thị trấn loại 2: 5,5 triệu đồng/Ban/năm.

- Đối với xã, phường, thị trấn loại 3: 5 triệu đồng/Ban/năm.

Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ ngân sách địa phương, đảm bảo kinh phí thực hiện, hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra Nhân dân ở xã, phường, thị trấn và được bố trí trong định mức chi thường xuyên ngân sách hàng năm của xã, phường, thị trấn.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Tuyên Quang khóa XVIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 27/8/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2020./.

 Quỳnh An