Riêng đối với cán bộ, công chức là Lãnh đạo KTNN thực hiện đánh giá, phân loại cán bộ, công chức theo các quy định về đánh giá, phân loại cán bộ, công chức của Đảng và Nhà nước.

Căn cứ đánh giá, phân loại được quy định tại Điều 3, gồm: Nghĩa vụ, đạo đức, văn hóa giao tiếp và những việc công chức, viên chức không được làm (theo quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và theo quy định của Đảng đối với công chức, viên chức là đảng viên); chức trách, nhiệm vụ của công chức, viên chức theo chương trình, kế hoạch công tác được phân công hoặc được giao chỉ đạo, tổ chức thực hiện; tiêu chí đánh giá, tiêu chuẩn ngạch đối với từng chức danh công chức, viên chức và chức vụ lãnh đạo, quản lý; quy định về đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử của công chức, viên chức; môi trường và điều kiện công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ trong thời hạn đánh giá;

Đối với viên chức và người lao động hợp đồng, ngoài việc thực hiện theo quy định nêu trên còn phải căn cứ vào việc thực hiện các cam kết trong hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động đã ký kết.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa. Nguồn internet

Việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức được thực hiện theo từng năm công tác; được tiến hành trong tháng 12 hàng năm kết hợp thực hiện việc bình xét thi đua, khen thưởng hàng năm của đơn vị. Trường hợp công chức, viên chức khi chuyển công tác thì đơn vị mới có trách nhiệm đánh giá, phân loại kết hợp với ý kiến nhận xét của cơ quan, đơn vị cũ (đối với trường hợp có thời gian công tác ở cơ quan, đơn vị cũ từ 06 tháng trở lên).

Kết quả đánh giá, phân loại là căn cứ quan trọng để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng ngạch hoặc thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chính sách khác đối với công chức, viên chức trong toàn ngành.

Cụ thể, về phân loại công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nội dung đánh giá thực hiện theo Khoản 1 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức; đối với công chức giữ chức vụ lãnh đạo cấp vụ và tương đương, cấp phòng và tương đương; Trưởng (Phó) Đoàn kiểm toán, Tổ trưởng Tổ kiểm toán, nội dung đánh giá thực hiện theo Khoản 2 Điều 56 Luật Cán bộ, công chức và Mục II Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Trình tự, thủ tục đánh giá phân loại công chức gồm các bước như sau: Báo cáo nhận xét, đánh giá; Tổ chức họp đánh giá công chức; Thủ tục đánh giá và phân loại công chức. Công chức được đánh giá ở các mức: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ.

Đối với viên chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nội dung đánh giá thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 Luật Viên chức; đối với viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, nội dung đánh giá thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật Viên chức và Mục II Quy định số 89-QĐ/TW ngày 04/8/2017 của Bộ Chính trị quy định khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Về trình tự, thủ tục đánh giá viên chức cũng giống như đối với công chức. Đối với viên chức, mức độ đánh giá gồm có: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ./.

Hoàng Minh