leftcenterrightdel
(Ảnh minh họa)

Đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp bao gồm: Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị quy định tại Khoản 1, Điều 1 của Quyết định này được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân.

Theo Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND, các đối tượng trên được hưởng phụ cấp theo từng mức, cụ thể:

Đối với cấp tỉnh: Trường hợp chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề mức bồi dưỡng 120.000 đồng/1ngày/1người; trường hợp đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề, thì được bồi dưỡng mức 90.000 đồng/1ngày/1người.

Đối với cấp huyện: Trường hợp chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề mức bồi dưỡng 90.000 đồng/1ngày/1người; trường hợp đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề, thì được bồi dưỡng mức 70.000 đồng/1ngày/1người.

Đối với cấp xã: Mức bồi dưỡng: 60.000 đồng/1ngày/1người.

Riêng đối với cán bộ, công chức, sỹ quan, hạ sỹ quan, chiến sỹ, quân nhân chuyên nghiệp và nhân viên quốc phòng trong lực lượng vũ trang; cán bộ dân phòng, y tế, giao thông khi được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công phối hợp tiếp công dân, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm y tế tại Trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị; cán bộ, công chức được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh được bồi dưỡng mức 60.000 đồng/1ngày/1người.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/9/2017 và thay thế Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 05/01/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

Hoàng Minh