Thông tư 61 hướng dẫn việc công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN hỗ trợ. Nguyên tắc công khai được nêu rõ là công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác các thông tin ngân sách và đảm bảo yêu cầu bảo vệ bí mật nhà nước theo quy định hiện hành. Phạm vi công khai không bao gồm số liệu và báo cáo thuyết minh thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, dự trữ quốc gia.

Theo đó, đối với đơn vị dự toán ngân sách cấp trên, Thông tư quy định công khai dự toán thu - chi NSNN, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) được cấp có thẩm quyền giao; nguồn kinh phí khác và phân bổ cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc, các đơn vị được ủy quyền; công khai các căn cứ, nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán ngân sách. Đồng thời, công khai nguồn kinh phí khác và phân bổ cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc (trong đó có dự toán của đơn vị mình trực tiếp sử dụng), các đơn vị được ủy quyền (phần kinh phí ủy quyền – nếu có). Công khai các căn cứ, nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán ngân sách.

Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể về công khai kinh phí ngân sách đối với tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Theo đó, tổ chức cấp trên tiến hành công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) được cấp có thẩm quyền giao; nguồn kinh phí khác và phân bổ cho các đơn vị cấp dưới trực thuộc (trong đó có dự toán của đơn vị mình trực tiếp sử dụng).

Bên cạnh đó, tổ chức cấp trên công khai các căn cứ, nguyên tắc, định mức phân bổ dự toán ngân sách. Và đơn vị sử dụng ngân sách và đơn vị sử dụng NSNN hỗ trợ có trách nhiệm công khai dự toán thu - chi ngân sách nhà nước hỗ trợ, kể cả phần điều chỉnh giảm hoặc bổ sung (nếu có) đã được cấp có thẩm quyền giao và nguồn kinh phí khác.

 

leftcenterrightdel
Ngân sách nhà nước sẽ được công khai đầy đủ, kịp thời, chính xác kể từ năm ngân sách 2017 

Thông tư nêu rõ, báo cáo dự toán NSNN phải được công khai chậm nhất là 15 ngày, kể từ ngày được đơn vị dự toán cấp trên hoặc cấp có thẩm quyền giao đầu năm và điều chỉnh giảm hoặc bổ sung trong năm (nếu có).

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, đơn vị dự toán cấp trên, tổ chức được NSNN hỗ trợ chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện công khai ngân sách của cấp dưới trực tiếp. Trong quá trình kiểm tra, nếu phát hiện có vi phạm thì phải xử lý kịp thời hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời theo đúng quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện công khai ngân sách của các đơn vị dự toán ngân sách cấp I, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ ở trung ương. Cơ quan tài chính ở địa phương có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện công khai ngân sách của các đơn vị dự toán cấp I, tổ chức được NSNN hỗ trợ ở địa phương./.

Quỳnh An