leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Thông tư này quy định chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng trong Quân đội làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh tại các trụ sở hoặc địa điểm: (1) Trụ sở tiếp công dân của Bộ Quốc phòng; (2) Trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân của các Quân khu, Quân chủng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh 86, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đoàn, Binh chủng, Học viện, Nhà trường, Tập đoàn, Tổng công ty và các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh; (2) Trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân của các cơ quan Tư pháp trong Quân đội; (4) Địa điểm tiếp công dân tại các đơn vị cấp Sư đoàn, Lữ đoàn, Trung đoàn, Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện và tương đương.

Trong thời gian làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân, đối tượng tiếp được hưởng mức bồi dưỡng 100.000 đồng/ngày/người, gồm: Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng thuộc các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ tiếp công dân, được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân quy định; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng được cấp có thẩm quyền mời, triệu tập làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân quy định.

Nếu đang hưởng chế độ phụ cấp quy định tại Quyết định số 72/2007/QĐ-TTg ngày 23/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 42/2016/QĐ-TTg ngày 10/10/2016; Thông tư số 137/2008/TT-BQP ngày 11/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Thông tư số 54/2009/TT-BQP ngày 04/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thì các đối tượng nêu trên sẽ được hưởng mức 80.000 đồng/ngày/người trong thời gian làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân.

Các đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc mời phối hợp làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, bảo đảm y tế tại trụ sở hoặc địa điểm tiếp công dân; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng, công nhân quốc phòng và viên chức quốc phòng được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ chuyên trách xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh sẽ được hưởng mức 50.000 đồng/ngày/người.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/5/2019 và thay thế Thông tư số 41/2012/TT-BQP ngày 14/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chế độ bồi dưỡng đối với các đối tượng thuộc Quân đội trực tiếp làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, KNTC, kiến nghị, phản ánh./.

Minh Nguyệt