Theo đó, HĐND các cấp lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ sau đây: 
- Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban của HĐND; Chánh văn phòng HĐND đối với HĐND cấp tỉnh.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Ủy viên Ủy ban nhân dân.
Trường hợp một người đồng thời giữ nhiều chức vụ nêu trên thì việc lấy phiếu tín nhiệm được thực hiện 1 lần đối với chức vụ cao nhất. 
Không lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ nêu trên nếu có thời gian đảm nhiệm chức vụ liên tục chưa đủ 09 tháng, tính đến ngày khai mạc kỳ họp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm của HĐND.
Ngoài ra, trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND các cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm một lần vào kỳ họp thường lệ cuối năm 2018.
Nội dung đầy đủ hướng dẫn xem tại huong dan 321.pdf

PV