Theo đó, khi thực hiện tinh giản biên chế không đúng đối tượng, người đã hưởng chính sách tinh giản biên chế và cơ quan quản lý trực tiếp người đó có trách nhiệm như sau:
- Người đã hưởng chính sách tinh giản biên chế phải hoàn trả số tiền đã thực nhận, nếu người đó đã mất thì không phải hoàn trả, số tiền này sẽ do đơn vị sử dụng kinh phí thường xuyên để thanh toán.
- Đơn vị quản lý trực tiếp người thực hiện tinh giản biên chế có trách nhiệm:

              + Thông báo cho cơ quan BHXH dừng thanh toán chế độ BHXH cho người thực hiện tinh giản biên chế không đúng quy định;

              + Chuyển cho cơ quan BHXH số kinh phí đã chi trả cho người thực hiện tinh giản biên chế trong thời gian hưởng chế độ BHXH (lương hưu, trợ cấp BHXH, kinh phí mua thẻ BHYT);

              + Thu hồi tiền hưởng chế độ tinh giản biên chế đã cấp cho cán bộ, công chức, viên chức.

Xem chi tiết tại nghi dinh 1132018nd cp.pdf (có hiệu lực từ ngày 15/10/2018)./.

PV