Quy chế quy định về nguyên tắc, mục đích, nội dung, phương thức và trách nhiệm trong việc phối hợp giữa các Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, Công Thương, Ngoại giao, Khoa học và Công nghệ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài vào Việt Nam.

Quy chế nêu rõ các nội dung phối hợp: Phối hợp quán triệt, trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu về những quy định của pháp luật, chủ trương, chính sách mới liên quan trực tiếp đến công tác quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất thuộc lĩnh vực của đơn vị mình quản lý; phối hợp trong công tác quản lý nhà nước theo lĩnh vực chuyên môn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu; phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động nhập khẩu phế liệu khi cần thiết; phối hợp, trao đổi về những phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tố chức, cá nhân vi phạm pháp luật, phục vụ công tác xác minh, điều tra và xử lý vi phạm đối với hoạt động nhập khẩu phế liệu (trừ các thông tin, tài liệu không được phép cung cấp theo quy định của Nhà nước, bộ, ngành chủ quản); phối hợp trong công tác phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động nhập khẩu phế liệu.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Cụ thể, liên quan tới công tác phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, căn cứ tình hình thực tế, yêu cầu nhiệm vụ và chỉ đạo của cấp trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Tài chính chủ trì xây dựng kế hoạch thành lập các Tổ công tác liên ngành để tăng cường thanh tra, kiểm tra các hoạt động nhập khẩu phế liệu. Sau khi nhận được yêu cầu phối hợp trong việc thành lập Tổ công các liên ngành, các cơ quan được yêu cầu có trách nhiệm tham gia ý kiến, khẩn trương bố trí lực lượng, phương tiện, để tham gia đoàn thanh tra, kiểm tra.

Trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất hoặc trong trường hợp cần thiết khác, có thể trao đổi trực tiếp qua điện thoại hoặc phương tiện thông tin liên lạc khác để đề nghị các cơ quan liên quan phối hợp tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, sau đó có văn bản chính thức gửi cho các cơ quan phối hợp.

“Quá trình phối hợp thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện hành vi vi phạm pháp luật thuộc thẩm quyền xử lý của cơ quan nào thì cơ quan đó chủ trì giải quyết. Trong trường hợp cần sự hỗ trợ về chuyên môn, nghiệp vụ, lực lượng, phương tiện của các cơ quan còn lại thì các cơ quan có trách nhiệm phối hợp thực hiện, đảm bảo việc xử lý vi phạm nhanh chóng, đúng quy định của pháp luật”. Quy chế nêu rõ.

Thời gian tổ chức lực lượng, phương tiện do các cơ quan cùng thống nhất, quyết định. Kết quả thanh tra, kiểm tra phải được thống nhất xử lý, đồng thời báo cáo với lãnh đạo cấp trên của các cơ quan liên quan.

Về nguyên tắc và tổ chức thực hiện, các bộ, ngành chịu trách nhiệm về công tác quản lý, kiểm tra, kiểm định hàng hóa là phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin, kết luận kiểm tra, kiểm định của mình có liên quan đến mặt hàng này trong quá trình phối hợp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về quản lý hoạt động nhập khẩu phế liệu và quy định tại Quy chế này; kịp thời xử lý hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền về những vấn đề, vướng mắc phát sinh./.

Lan Anh