Theo quy chế, quan hệ phối hợp phải tuân thủ pháp luật, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo điều hành; đảm bảo xác định rõ trách nhiệm của cơ quan chủ trì và sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan liên quan trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các bên liên quan, không làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của các bên. Đồng thời, đảm bảo sự thống nhất giữa Thanh tra Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong công tác quản lý, kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng một cách chặt chẽ, đồng bộ, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, buông lỏng trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

Quy chế đã đưa ra trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng và trách nhiệm phối hợp về quản lý trật tự xây dựng.

Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền quản lý trật tự xây dựng

Thanh tra Sở Xây dựng chịu trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đối với: Các công trình do Trung ương cấp phép hoặc quyết định đầu tư, các công trình được miễn giấy phép xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư, các công trình do Sở Xây dựng cấp phép.

 

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa _ Internet

Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn huyện đối với các công trình do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp phép và các công trình được miễn giấy phép xây dựng do cấp huyện quyết định đầu tư.

Chủ tịch UBND cấp xã chịu trách nhiệm về vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi chịu trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng đối với tất cả các công trình trên địa bàn được phân cấp quản lý. Khi phát hiện vi phạm trật tự xây dựng đối với các công trình thuộc phạm vi quản lý, công chức, viên chức thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi đang thi hành công vụ phải kịp thời lập biên bản vi phạm hành chính theo thẩm quyền, sau đó chuyển hồ sơ vi phạm đến người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Trách nhiệm phối hợp về quản lý trật tự xây dựng

Cơ quan chủ trì, phối hợp quản lý trật tự xây dựng theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mình trong công tác quản lý trật tự xây dựng, các cơ quan chủ động chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật về trật tự xây dựng đối với các tổ chức, cá nhân đang tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn hàng năm nhằm đảm bảo hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng, đồng thời thông báo bằng văn bản đến các cơ quan có liên quan để thực hiện.

Phối hợp kiểm tra và xử lý đối với công trình sai giấy phép xây dựng hoặc thiết kế được thẩm định. Theo đó, đối với công trình do các cơ quan Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư, Sở Xây dựng cấp Giấy phép xây dựng hoặc thẩm định hồ sơ thiết kế. Thanh tra Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có công trình xây dựng cùng kiểm tra. Nếu phát hiện vi phạm thì lập hồ sơ vi phạm để xử lý theo quy định.

Phối hợp kiểm tra và xử lý công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng. Theo đó, chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm chính trong việc phát hiện và xử lý vi phạm các công trình xây dựng không phép trên địa bàn quản lý. Khi phát hiện hoặc có thông tin về công trình không có giấy phép xây dựng thì cán bộ, công chức được UBND cấp xã giao nhiệm vụ có trách nhiệm kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính, lập hồ sơ vi phạm trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã xử lý theo quy định. Trường hợp vượt quá thẩm quyền xử lý của Chủ tịch UBND cấp xã thì chuyển hồ sơ đến Chủ tịch UBND cấp huyện để xử lý theo quy định. Thanh tra Sở Xây dựng sẽ tham gia phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, UBND cấp huyện, UBND cấp xã xử lý công trình vi phạm trật tự xây dựng thuộc các trường hợp đặc biệt phức tạp khi có yêu cầu.

Phối hợp kiểm tra trật tự xây dựng đối với công trình nằm trên địa bàn 02 đơn vị hành chính cấp huyện, 02 đơn vị hành chính cấp xã. Đối với công trình nằm trên địa bàn thuộc phạm vi ranh giới quản lý của hai đơn vị hành chính cấp huyện thì các đơn vị này có trách nhiệm phối hợp quản lý, kiểm tra và xử lý trật tự xây dựng theo quy định. Đối với công trình nằm trên địa bàn thuộc phạm vi ranh giới quản lý của hai đơn vị hành chính cấp xã thì các đơn vị này có trách nhiệm phối hợp quản lý, kiểm tra và xử lý trật tự xây dựng theo quy định.

Phối hợp thực hiện các quyết định xử lý vi phạm hành chính. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính thì cơ quan tổ chức thực hiện quyết định và cơ quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công, chỉ đạo. Trường hợp Chánh Thanh tra Sở Xây dựng ban hành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trật tự xây dựng thì cơ quan tổ chức thực hiện quyết định là Thanh tra Sở Xây dựng. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính thì cơ quan tổ chức thực hiện quyết định và cơ quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phân công, chỉ đạo. Trường hợp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các Quyết định xử lý vi phạm hành chính thì cơ quan tổ chức thực hiện quyết định và cơ quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quyết định do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công.

Trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định cưỡng chế. Đối với công trình vi phạm xây dựng đã có quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra thì người ra quyết định cưỡng chế có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc cưỡng chế theo quy định của pháp luật về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Về giải quyết vướng mắc trong quá trình thực hiện phối hợp quản lý trật tự xây dựng, trong quá trình thực hiện phối hợp giữa Thanh tra Sở Xây dựng với Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã nếu có khó khăn, vướng mắc hoặc không thống nhất nội dung giải quyết vụ việc thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện và Chánh Thanh tra Sở Xây dựng phối hợp giải quyết. Trong trường hợp các bên vẫn chưa thống nhất được quan điểm giải quyết, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng có trách nhiệm báo cáo Giám đốc Sở Xây dựng trình Chủ tịch UBND tỉnh quan điểm xử lý.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30/11/2018./.

QA