Quy chế quy định nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và quan hệ phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp theo chức năng, nhiệm vụ từng cơ quan có trách nhiệm chủ động phối hợp hoạt động với cơ quan, đơn vị liên quan để đảm bảo sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo điều hành giữa các cơ quan quản lý của tỉnh. Từ đó, tạo điều kiện để các doanh nghiệp bán hàng đa cấp thực hiện đúng quy định pháp luật; nghiêm cấm mọi thái độ cửa quyền, quan liêu, vô trách nhiệm, gây phiền hà cho các doanh nghiệp. Việc tổ chức phối hợp lực lượng thanh tra, kiểm tra, xử lý theo từng vụ việc căn cứ vào nguồn thông tin, công tác kiểm tra của từng cơ quan, đơn vị và phải do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị đó có yêu cầu bằng văn bản. Nghiêm cấm người không có thẩm quyền theo quy định trên tự ý tổ chức sự phối hợp các cơ quan để tiến hành kiểm tra trái quy chế này.

leftcenterrightdel
Hoạt động kinh doanh đa cấp (Ảnh minh họa)

Theo quy chế, những nội dung phối hợp bao gồm:

- Đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm: xác nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; xác nhận đăng ký sửa đổi, bổ sung nội dung hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương; chấm dứt hoạt động bán hàng đa cấp tại địa phương.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Thông báo gửi các ban ngành liên quan về tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo của doanh nghiệp để tổ chức kiểm tra, giám sát; cấp phép hội nghị, hội thảo quốc tế cho các doanh nghiệp bán hàng đa cấp; xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm tại hội nghị, hội thảo.

- Phối hợp giải quyết, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

- Cung cấp, trao đổi thông tin để phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát và xử lý các vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp, tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo về bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo thẩm quyền quy định.

Về giải quyết, xử lý đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh

- Việc giải quyết, xử lý đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh được thực hiện theo quy định của pháp luật. Khi tiếp nhận đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương là đơn vị chủ trì, phối hợp với các cơ quan ban ngành liên quan giải quyết, xử lý đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, xử lý vi phạm theo quy định; đồng thời báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

- Khi tiếp nhận đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp có tính chất nghiêm trọng, cấp bách, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, giao Sở Công Thương tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, với sự tham gia của các cơ quan chức năng liên quan để xác minh, kiểm tra, điều tra và xử lý theo quy định.

Về thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp

- Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp, chủ trì là Sở Công Thương hoặc Chi cục Quản lý thị trường, thành viên là đại diện của các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đột xuất khi có thông tin vi phạm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Kết thúc kiểm tra có biên bản và kết luận hành vi vi phạm, mức độ xử lý trước khi quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

- Thành lập Tổ giám sát, kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp, chủ trì là Sở Công Thương, thành viên là đại diện của các cơ quan liên quan, UBND cấp huyện thực hiện thường xuyên nhiệm vụ giám sát hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình giám sát, phát hiện vi phạm báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch hàng năm hoặc đột xuất theo thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị. Trước khi tiến hành công tác thanh, kiểm tra có thể yêu cầu các cơ quan liên quan cung cấp thêm thông tin về doanh nghiệp được kiểm tra, đồng thời tăng cường việc trao đổi thông tin giữa các sở, ban, ngành để nắm bắt nội dung thanh tra, kiểm tra của từng đơn vị, đảm bảo tránh bị trùng lắp, chồng chéo về chức năng, thời gian, nội dung kiểm tra, gây phiền hà cho doanh nghiệp.

- Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được tổ chức thường xuyên, liên tục, kịp thời phát hiện các hành vi biến tướng về bán hàng đa cấp chưa được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật, thông tin cho các cơ quan liên quan, địa phương cùng phối hợp để thống nhất đề xuất phương án quản lý và yêu cầu sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật cho phù hợp với tình hình thực tế.

Ngoài ra, quy chế cũng nêu rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp. Cụ thể là Sở Công thương, Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, Cục thuế, Sở Y tế, Sở Ngoại vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện, Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng.

Sở Công Thương có trách nhiệm thanh tra, kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm đối với đơn thư phản ánh của cá nhân được gửi đến Sở Công Thương về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định hiện hành của pháp luật hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định. Qua đó, tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp khi tiếp nhận đơn thư khiếu nại hoặc đề xuất của các cơ quan liên quan khi phát hiện dấu hiệu vi phạm có tính chất nghiêm trọng liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Cục Quản lý thị trường theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, tiến hành thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh; tiếp nhận và giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại của người dân, người tham gia bán hàng đa cấp có nội dung liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp. Nếu phát hiện vi phạm, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý các vi phạm pháp luật của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp theo quy định.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan quản lý liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ; đưa lĩnh vực bán hàng đa cấp vào đối tượng quản lý đặc biệt, thường xuyên theo dõi, giám sát để ngăn chặn kịp thời các dấu hiệu vi phạm pháp luật. Đồng thời, chủ động, thường xuyên giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động bán hàng đa cấp của các doanh nghiệp và người tham gia trên địa bàn theo thẩm quyền và quy định của pháp luật hoặc chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Cục thuế tỉnh phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan tiến hành kiểm tra hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn theo chức năng, nhiệm vụ; chủ động thanh tra, kiểm tra việc kê khai, nộp, quyết toán thuế, phí, lệ phí của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp. Khi phát hiện hành vi vi phạm, kịp thời ngăn chặn và xử lý theo quy định của Luật Quản lý thuế và các quy định pháp luật liên quan. Đồng thời, thực hiện xác minh, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận được các thông tin về dấu hiệu vi phạm đối với hoạt động bán hàng đa cấp có liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ của cơ quan mình do các cơ quan liên quan cung cấp.

Sở Y tế thông qua việc thực hiện tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế, cung cấp thông tin cho Sở Công Thương và các cơ quan liên quan để cùng phối hợp quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động liên quan đến hàng hóa, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trên địa bàn. Bên cạnh đó, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm đối với hoạt động quảng cáo sản phẩm có liên quan đến lĩnh vực quản lý của Sở Y tế, việc thực hiện các hội nghị, hội thảo, giới thiệu thực phẩm, mỹ phẩm liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

Sở Ngoại vụ thực hiện thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm trong việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp do các cơ quan liên quan cung cấp.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình sản xuất, kinh doanh, quảng cáo đối với các sản phẩm của doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý. Đồng thời, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc chuyển các cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định khi tiếp nhận các thông tin về dấu hiệu vi phạm về hàng hóa, quảng cáo, giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp bán hàng đa cấp do các cơ quan liên quan cung cấp.

Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đối với doanh nghiệp kinh doanh theo phương thức đa cấp trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hóa, sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi thẩm quyền của Sở.

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để phản ánh kịp thời, chính xác, khách quan về tình hình hoạt động bán hàng đa cấp, kết quả kiểm tra xử lý các doanh nghiệp bán hàng đa cấp do các cơ quan liên quan cung cấp để kịp thời cảnh báo cho người dân.

UBND cấp huyện có trách nhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, hoạt động tổ chức hội nghị, hội thảo, đào tạo bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý. Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp, người tham gia bán hàng đa cấp trên địa bàn quản lý. Trường hợp phát hiện các biến tướng về bán hàng đa cấp, kịp thời thông báo và cung cấp thông tin cho UBND cấp huyện và các cơ quan liên quan để phối hợp giám sát, kiểm tra và xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Hội Tiêu chuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng cần lập đường dây nóng và làm đầu mối để tiếp nhận thông tin cung cấp, phản ảnh của người dân liên quan đến hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được UBND tỉnh phân công, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức quản lý, thanh tra, kiểm tra giám sát hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật.

QA