Quy chế này quy định về nguyên tắc, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị liên quan để phối hợp trong hoạt động thanh tra thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Quy chế sẽ bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất trong công tác thanh tra, kiểm tra, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót đối tượng thuộc phạm vi quản lý giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với các cơ quan liên quan khác trong hoạt động thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phân rõ trách nhiệm việc quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện theo thẩm quyền trong hoạt động thanh tra thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, góp phần thúc đẩy sự nghiệp an sinh xã hội phát triển toàn diện và bền vững.

Hoạt động phối hợp được thực hiện trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật; đảm bảo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên và cùng chịu trách nhiệm giữa các bên liên quan trong công tác phối hợp thực hiện chức năng thanh tra, kiểm tra đối với đơn vị có liên quan trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh. Cũng như đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, chặt chẽ, kịp thời thống nhất giữa cơ quan chủ trì với các đơn vị liên quan trong công tác thanh tra Lao động - Thương binh và Xã hội trên toàn tỉnh. Phát huy tính chủ động và trách nhiệm mỗi bên để đạt hiệu quả cao nhất. Đồng thời mọi thông tin, tài liệu trao đổi và nội dung phối hợp phải tuân thủ theo quy định Pháp lệnh về Bảo vệ bí mật nhà nước và các quy định bảo mật của các ngành liên quan.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Theo đó, các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố sẽ phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiến nghị và đề xuất các biện pháp giải quyết đối với từng trường hợp vượt thẩm quyền, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định. Đồng thời, căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến các quy định cụ thể của từng ngành đến các đơn vị có liên quan lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội. Cũng như trao đổi, cung cấp thông tin các đơn vị có hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện chế độ thông tin thường xuyên hoặc đột xuất về lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc quyền quản lý để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Ngoài ra, cử cán bộ tham gia đoàn thanh tra liên ngành khi có yêu cầu, và phản ánh những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong quá trình tổ chức thực hiện thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đặc biệt, Thanh tra tỉnh chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, xử lý các nội dung trùng lặp, chồng chéo trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các đơn vị; phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho công chức thanh tra, thanh tra viên của Sở về quy trình, nội dung thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về Lao động - Thương binh và Xã hội.

Kinh phí phục vụ công tác thanh tra, kiểm tra của cơ quan, đơn vị thuộc cấp nào do ngân sách nhà nước cấp năm đó chi trả theo quy định hiện hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 17/5/2018./.

PV