leftcenterrightdel
 Thành phố Lạng Sơn (ảnh internet)

Quyết định này áp dụng đối với các cơ quan thanh tra nhà nước, bao gồm: Thanh tra tỉnh; Thanh tra các Sở; Thanh tra các huyện, thành phố.

Mức trích, đối với thanh tra tỉnh: Được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp đến 10 tỷ đồng/năm; được trích thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng/năm; được trích thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 20 tỷ đồng/năm.

Đối với thanh tra các sở, thanh tra các huyện, thành phố thuộc tỉnh được trích 30% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp đến 2 tỷ đồng/năm; được trích thêm 20% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 2 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng/năm; được trích thêm 10% trên tổng số tiền đã thực nộp vào NSNN đối với số nộp từ trên 3 tỷ đồng/năm.

Đồng thời, Quyết định cũng quy định các quy định khác liên quan thực hiện theo Thông tư số 327/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2018 và thay thế Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 31/8/2013 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào NSNN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn./.

Hoàng Minh