Qua gần 03 năm triển khai, thực hiện Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân trong Công an nhân dân cho thấy hệ thống biểu mẫu này đã phát huy tác dụng, tạo ra sự thống nhất trong toàn lực lượng thanh tra và thuận lợi trong việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và hoạt động thanh tra.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện cho thấy số biểu mẫu theo Thông tư số 60/2014/TT-BCA còn chưa đầy đủ, chưa đáp ứng được yêu cầu của công tác thanh tra trong tình hình mới, như: Giám sát Đoàn thanh tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; xử lý đơn nặc danh; đơn có nội dung liên quan đến hoạt động tố tụng…

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

 

Biểu mẫu cần phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung cho hoàn chỉnh và phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Để giải quyết những hạn chế nêu trên, việc ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung Điều 1 Thông tư số 60/2014/TT-BCA ngày 18/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an Quy định biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp công dân trong Công an nhân dân là cần thiết. 

Cụ thể, Điều 1 của dự thảo Thông tư nêu rõ nội dung sửa đổi, bổ sung như sau: “Thông tư này quy định về các biểu mẫu sử dụng trong hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, công tác kiểm tra, giám sát và tiếp công dân của Công an nhân dân. Ban hành kèm theo Thông tư này là 63 (sáu mươi ba) biểu mẫu. Cụ thể: Biểu mẫu (từ Mẫu số 01 đến Mẫu số 11) sử dụng trong hoạt động thanh tra; biểu mẫu (từ Mẫu số 12 đến Mẫu số 21) sử dụng trong giải quyết khiếu nại; biểu mẫu (từ Mẫu số 22 đến Mẫu số 30) sử dụng trong giải quyết tố cáo; biểu mẫu (từ Mẫu số 31 đến Mẫu số 42) sử dụng trong tiếp công dân và xử lý đơn thư; biểu mẫu (từ Mẫu số 43 đến Mẫu số 49) sử dụng trong công tác kiểm tra, giám sát; biểu mẫu (từ Mẫu số 50 đến Mẫu số 63) là các loại biểu mẫu sử dụng chung và các công tác khác có liên quan”./.

                       Thạc sĩ Đỗ Anh Tuấn

Thanh tra viên chính, Thanh tra Bộ Công an