1.   Thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của TTCP

Cờ thi đua của TTCP là danh hiệu thi đua được xét tặng cho các tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP là tập thể tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, các chỉ tiêu thi đua trong các phong trào thi đua do TTCP phát động, có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác trong ngành Thanh tra học tập; nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí và được các đơn vị trong cùng cụm, khối thi đua bình xét, suy tôn là đơn vị dẫn đầu cụm, khối thi đua.

Trình tự thực hiện đầy đủ theo 04 bước sau:

- Bước 1: Đăng ký thi đua. Các tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP; Cụm trưởng, Khối trưởng; Chánh Thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP có trách nhiệm gửi đăng ký thi đua, giao ước thi đua trước ngày 25 tháng 3 hàng năm về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ - TTCP).

- Bước 2: Hồ sơ đề nghị tặng thưởng Cờ thi đua của TTCP gửi về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ - TTCP) trước ngày 25 tháng 12 hàng năm đối với Thanh tra bộ; Thanh tra tỉnh; các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP và trước ngày 20 tháng 12 hàng năm đối với các cụm, khối thi đua.

- Bước 3: Sau khi nhận được hồ sơ, Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra (Vụ Tổ chức cán bộ - TTCP) rà soát tính pháp lý của hồ sơ, thẩm định thành tích và tổng hợp trình Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra họp, xem xét, thống nhất trình Tổng TTCP quyết định.

- Bước 4: Tổng TTCP ký quyết định tặng thưởng Cờ thi đua của TTCP đối với tập thể đủ điều kiện, tiêu chuẩn.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng bao gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP;

- Báo cáo thành tích của tập thể được đề nghị khen thưởng có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp;

- Biên bản họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng của cấp trình khen hoặc Biên bản bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng của cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP; Biên bản họp bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng của các cụm, khối thi đua (đối với các tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP);

- Ý kiến của Lãnh đạo Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với Thanh tra tỉnh, Thanh tra bộ được đề nghị xét tặng Cờ Thi đua của TTCP.

2.   Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Tổng TTCP đối với tập thể

Trình tự thực hiện và thành phần hồ sơ của thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Tổng TTCP đối với tập thể cũng giống như với thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của TTCP.

Tuy nhiên, về điều kiện, tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Tổng TTCP đối với các tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; các tập thể thuộc Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; Thanh tra huyện quy định như sau:

- Có 02 năm liên tục đủ tiêu chuẩn được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”;

- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể.

Đối với tập thể Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh phải là tập thể tiêu biểu, hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, các chỉ tiêu thi đua trong phong trào thi đua do TTCP phát động; được các đơn vị trong cùng cụm, khối thi đua bình xét, suy tôn; có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác trong ngành Thanh tra học tập; nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

Bên cạnh đó, điều kiện, tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Tổng TTCP đối với các tập thể thuộc TTCP là:

- Có 02 năm liên tục được công nhận là “Tập thể lao động xuất sắc”;

- Nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với mọi thành viên trong tập thể;

- Các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP phải được các đơn vị trong cùng Khối thi đua bình xét, suy tôn; có nhân tố mới, mô hình mới để các tập thể khác trong ngành Thanh tra học tập; nội bộ đoàn kết, tích cực thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí.

leftcenterrightdel

3. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Tổng TTCP đối với cá nhân

Trình tự thực hiện và thành phần hồ sơ của thủ tục tặng thưởng Bằng khen của Tổng TTCP đối với cá nhân cũng tương đối giống như với thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của TTCP. Tuy nhiên, có hai điểm khác: (1) Ở bước 2 trong trình tự thực hiện, Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP gửi hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen của Tổng TTCP đối với cá nhân về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra trước ngày 25 tháng 12 hàng năm, trừ trường hợp TTCP có hướng dẫn khác; (2) Thành phần hồ sơ không cần Ý kiến của Lãnh đạo đề nghị xét tặng Bằng khen của Tổng TTCP đối với cá nhân.

Quyết định quy định điều kiện, tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Tổng TTCP đối với các cá nhân thuộc Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh, Thanh tra huyện gồm:

- Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua do TTCP phát động;

- Có 02 năm liên tục được bình xét, công nhận là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Điều kiện, tiêu chuẩn tặng Bằng khen của Tổng TTCP đối với các cá nhân thuộc TTCP gồm:

- Là cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, được lựa chọn trong số cá nhân có 02 năm liên tục được đánh giá, nhận xét hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong bình xét cán bộ, công chức, viên chức;

- Trong thời gian đó có 02 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở trở lên hoặc có đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu.

Thời hạn giải quyết hồ sơ được tặng Cờ thi đua của TTCP, Bằng khen của Tổng TTCP đối với tập thể, Bằng khen của Tổng TTCP đối với cá nhân là trong Quý I của năm tiếp theo.

4,5. Thủ tục tặng thưởng Bằng khen đột xuất của Tổng TTCP đối với tập thể và cá nhân

Về trình tự thực hiện chỉ gồm 03 bước: Gửi hồ sơ, thẩm định hồ sơ và ban hành quyết định tương tự như bước 2,3,4 ở thủ tục tặng thưởng Cờ thi đua của TTCP. Tuy nhiên, ở bước gửi hồ sơ, Thanh tra bộ, Thanh tra tỉnh; các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP gửi hồ sơ đề nghị tặng thưởng Bằng khen đột xuất của Tổng TTCP đối với tập thể (hoặc cá nhân) về Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành Thanh tra ngay sau khi tập thể (hoặc cá nhân) lập được thành tích đột xuất.

Đối với hình thức khen thưởng này, thành phần hồ sơ chỉ bao gồm:

- Tờ trình đề nghị khen thưởng của Chánh Thanh tra bộ, Chánh Thanh tra tỉnh; Thủ trưởng các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP có liên quan đến tập thể (hoặc cá nhân) đề nghị khen thưởng;

- Báo cáo thành tích của tập thể (hoặc cá nhân) đề nghị khen thưởng. Riêng đối với các cá nhân trong ngành Thanh tra báo cáo thành tích đề nghị khen thưởng phải có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị cấp trên trực tiếp.

Bằng khen đột xuất của Tổng TTCP đối với tập thể (hoặc cá nhân) là hình thức khen thưởng đột xuất cho:

- Tập thể (hoặc cá nhân) trong ngành Thanh tra có thành tích đột xuất, xuất sắc.

- Tập thể (hoặc cá nhân) ngoài ngành Thanh tra có liên quan đến công tác thanh tra, có thành tích, công lao đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra.

- Tập thể (hoặc cá nhân) người Việt Nam ở nước ngoài, cá nhân là người nước ngoài làm việc tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài có thành tích đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Thanh tra.

Thời hạn giải quyết hồ sơ được tặng thưởng Bằng khen đột xuất của Tổng TTCP đối với tập thể (hoặc cá nhân) là sau khi cá nhân lập được thành tích đột xuất.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21/8/2019./.

QA