Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 83/NQ-CP phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8/2017. Theo đó, về nhiệm vụ xây dựng thể chế, pháp luật, Chính phủ xác định xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu của Chính phủ. Trong thời gian qua, các Bộ, cơ quan đã có nhiều nỗ lực trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, pháp luật; hệ thống pháp luật, đặc biệt là thể chế, pháp luật về kinh tế thường xuyên được rà soát và hoàn thiện theo các nghị quyết của Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từng bước cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của quốc gia.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định, chưa đáp ứng được yêu cầu của Chính phủ cũng như đòi hỏi của thực tiễn; một số yêu cầu, chỉ đạo của Chính phủ chưa được thực hiện nghiêm túc; nhiều hạn chế, vướng mắc của pháp luật gây cản trở hoạt động đầu tư, kinh doanh chậm được tháo gỡ. Những hạn chế này có nguyên nhân chủ quan do một số Bộ, cơ quan, địa phương chưa coi trọng đúng mức công tác rà soát và hoàn thiện thể chế, pháp luật. Năng lực, trách nhiệm của một bộ phận lãnh đạo, công chức một số Bộ, cơ quan trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật chưa cao. Nhiều cơ quan chính quyền các cấp chưa chuyển biến mạnh mẽ và bắt kịp với yêu cầu và hành động của Chính phủ trong thực thi pháp luật theo tinh thần phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Trước tình hình này, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ phải coi việc rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ phải trực tiếp chỉ đạo, tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng công tác xây dựng thể chế, pháp luật thuộc phạm vi quản lý; chủ động rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, bất cập của các quy định hiện hành; thường xuyên đối thoại, lắng nghe ý kiến cộng đồng doanh nghiệp và người dân để có phản ứng chính sách kịp thời, giải quyết ngay và dứt điểm những vướng mắc, bất cập của môi trường đầu tư, kinh doanh, các chính sách an sinh xã hội, kiến nghị xác đáng của cộng đồng doanh nghiệp và xã hội; kiên quyết loại bỏ lợi ích cục bộ, trục lợi chính sách trong xây dựng thể chế, pháp luật, những tiêu cực, nhũng nhiễu trong tổ chức thi hành pháp luật. Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc thực hiện các nhiệm vụ này.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Cụ thể, về nguyên tắc áp dụng Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt là phải bảo đảm tuân thủ Hiến pháp năm 2013, có thể chế, chính sách ưu đãi vượt trên các luật hiện hành, có khả năng cạnh tranh, thích ứng cao với yêu cầu hội nhập quốc tế; trong đó cần có một số chính sách ưu đãi cao hơn các đặc khu kinh tế, khu kinh tế tự do trong khu vực nhằm thu hút đầu tư. Có quy định cho phép áp dụng Luật này đối với các Đơn vị được Quốc hội thành lập sau khi Luật này có hiệu lực, bảo đảm tính ổn định của Luật. Chính phủ thống nhất thông qua dự án Luật, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Nội vụ nghiên cứu tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ tại Phiên họp này, chỉnh lý dự án Luật về một số nội dung.

Về áp dụng pháp luật nước ngoài và giải quyết tranh chấp tại tòa án nước ngoài, do đây là vấn đề liên quan đến chủ quyền pháp lý và quyền tài phán quốc gia, Chính phủ thống nhất báo cáo Quốc hội hai phương án để Quốc hội xem xét, quyết định.

Về tổ chức chính quyền Đơn vị, thống nhất phương án tổ chức chính quyền Đơn vị theo mô hình trưởng Đơn vị do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, không tổ chức Hội đồng nhân dân; quy định phân cấp cho trưởng Đơn vị một số thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, UBND cấp tỉnh; bổ sung quy định cơ chế giám sát của HĐND cấp tỉnh đối với trưởng Đơn vị; tổ chức và hoạt động của các cơ quan: Tòa án, kiểm sát, thi hành án là cấp đặc biệt, có đủ thẩm quyền trong hoạt động tư pháp, tố tụng.

Về nguồn vốn đầu tư cho Đơn vị, quy định kết hợp các nguồn hỗ trợ có mục tiêu của ngân sách Trung ương và để lại hợp lý nguồn tăng thu của Đơn vị để đầu tư hạ tầng thiết yếu ban đầu.

Các Bộ, cơ quan liên quan có trách nhiệm chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong việc hoàn thiện các quy định tại dự thảo Luật liên quan đến phạm vi quản lý Nhà nước được phân công. Bộ Kế hoạch và Đầu tư chỉnh lý, hoàn thiện dự án luật, bảo đảm tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước khi trình Quốc hội dự án Luật này; phối hợp chặt chẽ với các ủy ban của Quốc hội trong quá trình tiếp thu, hoàn thiện dự án Luật; các vấn đề lớn, vượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định./.

L.A