Quyết định số 815/QĐ-TCTHADS ban hành Quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong Hệ thống Thi hành án Dân sự thay thế Quyết định số 1119/QĐ-TCTHADS ngày 31/10/2016 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự về ban hành quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của cơ quan Thi hành án Dân sự trên địa bàn mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 833/QĐ-TCTHADS ngày 08/12/2014 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án Dân sự về ban hành quy trình xử lý thông tin báo chí tại Tổng cục Thi hành án Dân sự.

Được biết, Quy trình gồm 5 chương, 20 điều, trong đó quy định rõ về người thực hiện phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí tại Tổng cục, Cục Thi hành án Dân sự cấp tỉnh, cụ thể: Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Tổng cục Thi hành án Dân sự gồm: Tổng cục trưởng; Phó Tổng cục trưởng được Tổng cục trưởng giao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thường xuyên; trong trường hợp cần thiết, Tổng Cục trưởng ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc Tổng cục Thi hành án Dân sự thực hiện phát ngôn hoặc phối hợp cùng Người phát ngôn của Tổng cục Thi hành án Dân sự để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báo chí về những vấn đề cụ thể được giao.

Người thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Thi hành án Dân sự cấp tỉnh gồm: Cục trưởng; trường hợp Cục trưởng không thể thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí thì ủy quyền cho cấp phó là người được giao phụ trách cơ quan thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Người phát ngôn, người được ủy quyền phát ngôn của Tổng cục, Cục Thi hành án Dân sự cấp tỉnh không được ủy quyền tiếp cho người khác và việc ủy quyền phát ngôn được thực hiện bằng văn bản, thông báo theo quy định và chỉ áp dụng trong từng vụ việc, có thời hạn nhất định. Tổng cục, Cục Thi hành án Dân sự thực hiện chế độ phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí định kỳ hoặc trong trường hợp đột xuất. 

Chi tiết Quyết định xem tại đây:

PV