leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Cụ thể, Điều 6 sửa đổi, bổ sung: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thanh tra được quy định tại Điều 5, Điều 7 của Nghị định số 21/2016/NĐ-CP.

Công tác tham mưu, đề xuất, hướng dẫn trong hoạt động thanh tra, kiểm ta, giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra do đơn vị được giao chức năng thanh tra thực hiện, ở Trung ương là Vụ Thanh tra – Kiểm tra, ở địa phương là Phòng Thanh tra – Kiểm tra.

Nội dung về Trưởng đoàn thanh tra được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 20. Trong đó, Trưởng đoàn thanh tra của BHXH Việt Nam là lãnh đạo Vụ Thanh tra – Kiểm tra hoặc lãnh đạo Ban Thu; Trưởng đoàn thanh tra của BHXH tỉnh là lãnh đạo BHXH tỉnh hoặc Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Thanh tra – Kiểm tra, Phòng Quản lý thu, Giám đốc BHXH huyện được Giám đốc BHXH tỉnh giao làm Trưởng đoàn thanh tra và phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên hoặc giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành về đóng BHXH, BHTN, BHYT do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Trưởng đoàn kiểm tra của BHXH Việt Nam là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng hoặc tương đương trở lên; Trưởng đoàn kiểm tra của BHXH tỉnh là Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng các phòng nghiệp vụ hoặc là Giám đốc BHXH huyện được Giám đốc BHXH tỉnh giao làm Trưởng đoàn kiểm tra.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.

Minh Nguyệt