leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa

Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức công tác tự kiểm tra, xử lý và lập danh mục các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành theo thẩm quyền từ ngày 15 tháng 10 năm 2018 đến ngày 15 tháng 10 năm 2019 đang còn hiệu lực pháp luật có các quy định liên quan đến lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết quả tự kiểm tra đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 25 tháng 10 năm 2019 để tổng hợp, kiểm tra, xử lý theo thẩm quyền./.

Lan Anh