leftcenterrightdel
Ảnh minh họa. Nguồn: internet 

Theo đó, UBND tỉnh giao Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập, Doanh nghiệp Nhà nước thuộc tỉnh; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai phổ biến Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và Thể lệ Cuộc thi nói trên của Thanh tra Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, tổ chức, đơn vị mình; đồng thời, vận động, tạo điều kiện thuận lợi để tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị mình hưởng ứng tham gia Cuộc thi nói trên, đảm bảo mỗi cơ quan, đơn vị, phòng, ban chuyên môn trực thuộc có ít nhất 30% số người của đơn vị có bài dự thi; riêng cán bộ, công chức đang công tác trong ngành Thanh tra tất cả phải có bài dự thi.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk có trách nhiệm tuyên truyền phổ biến rộng rãi Kế hoạch tổ chức Cuộc thi và Thể lệ Cuộc thi nói trên của Thanh tra Chính phủ và nội dung Công văn này trên các kênh thông tin đại chúng của tỉnh để đông đảo quần chúng Nhân dân được biết và hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

Thanh tra tỉnh có trách nhiệm: Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Thanh tra tỉnh, địa chỉ: https://thanhtra.daklak.gov.vn mục: “Văn bản chỉ đạo điều hành” các thông tin, tài liệu của Thanh tra Chính phủ liên quan đến Cuộc thi nói trên; tổ chức nhận bài dự thi; tổng hợp bài dự thi theo từng đơn vị Sở, ngành và gửi về Báo Thanh tra đảm bảo thời gian quy định. Thời gian nhận bài dự thi: Tính từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày 10/10/2021 (nếu gửi qua đường bưu điện thì được tính theo dấu bưu điện nơi gửi).

Hà Tuấn