Cụ thể, Thanh tra tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thanh tra chuyên ngành; tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ gắn với việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp cơ sở (xã, phường, thị trấn) trong thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, công tác hòa giải cơ sở và hòa giải tranh chấp đất đai. Đặc biệt, tập trung tham mưu xử lý việc tiếp công dân và giải quyết đơn thư liên quan đến nhân sự trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các cấp.

Triển khai thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát tài sản thu nhập theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt nêu trên./

Minh Nguyệt