Qua xử lý đơn, đã phát hành 3.245 văn bản hướng dẫn, 389 văn bản chuyển đơn của công dân đến cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết, trong đó báo cáo trình lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chuyển 45 vụ việc đến các cục, vụ, đơn vị để kiểm tra, xem xét theo địa bàn được phân công, 2 văn bản đôn đốc cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Ngoài ra, Ban Tiếp Công dân Trung ương còn thực hiện một số nhiệm vụ khác như: kiểm tra, rà soát đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với một số cán bộ phục vụ công tác thi đua khen thưởng  và công tác quy hoạch nhân sự của một số đơn vị; tham gia ý kiến liên quan đến công tác quy hoạch cán bộ của Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026.

Riêng trong quý III/2019, Ban Tiếp công dân trung ương đã tiếp nhận 3.852 đơn thư gửi đến Thanh tra Chính phủ và Trụ sở Tiếp công dân Trung ương, đã xử lý 3.602 đơn, còn 250 đơn đang xử lý. Trong số đơn đã xử lý có 1.225 đơn đủ điều kiện xử lý, chiếm 34% (khiếu nại 979 đơn, tố cáo 49 đơn, kiến nghị và phản ánh 197 đơn) và 2.377 đơn không đủ điều kiện xử lý.

Theo số liệu từ Hệ thống cơ sở dự liệu quốc gia về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng thì trong 9 tháng đầu năm 2019, các bộ, ngành, địa phương đã tiếp nhận 21.091đơn (bộ, ngành: 3.083 đơn, địa phương: 18.008 đơn); đơn đủ điều kiện xử lý là 18.361 đơn (bộ, ngành: 2.701 đơn, địa phương: 15.660 đơn).

H.T