9 tháng đầu năm 2019, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các Sở, ngành và UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung triển khai thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch; tiến hành các cuộc thanh tra chuyên đề, đột xuất theo chỉ đạo của các Bộ, ngành ở Trung ương.

UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành tiếp tục thực hiện hiệu quả Thông báo Kết luận số 282-TB/TU ngày 15/12/2017 của Thường trực Tỉnh ủy đối với công tác thanh tra, Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 17/12/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra và phòng, chống tham nhũng; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sơ kết thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1845/UBND-NC ngày 30/5/2019 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính đối với công chức, viên chức ngành Thanh tra. Chỉ đạo Thanh tra tỉnh nâng cao chất lượng hoạt động thanh tra nhà nước và công tác giám sát hoạt động thanh tra, khắc phục triệt để việc xây dựng báo cáo và ban hành kết luận thanh tra, khắc phục triệt để việc xây dựng báo cáo và ban hành kết luận thanh tra chung chung; phối hợp với các ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp số 01/QCPHLN-TTr-UBKT-SNV-CT-KBNN-NHNN ngày 30/3/2018 trong việc theo dõi, đôn đốc thực hiện các quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra, giám sát; theo dõi chặt chẽ việc triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch năm 2019.

Kết quả, trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 104 cuộc thanh tra hành chính (tăng 14 cuộc so với cùng kỳ năm trước) trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội tại 315 đơn vị; 171 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (giảm 16 cuộc so với cùng kỳ năm trước) đối với 1.288 tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra phát hiện sai phạm với tổng số tiền 20.401 triệu đồng và 29.763m2 đất các loại; xử lý hành chính đối với 03 tập thể, 97 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 03 vụ việc, 03 đối tượng có sai phạm.

Trong đó, về thanh tra hành chính, Thanh tra tỉnh tiến hành 24 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý tài chính, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý đất đai, việc chấp hành pháp luật về thuế...; đến nay đã kết thúc 06 cuộc, ban hành kết luận thanh tra đối với 13 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với số tiền 11.547 triệu đồng; yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước 3.768 triệu đồng, xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và xử lý bằng biện pháp tài chính khác 7.779 triệu đồng; yêu cầu xử lý hành chính đối với 09 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 02 vụ việc, 02 đối tượng cọ sai phạm.

 

leftcenterrightdel
 Quản lý đất đai là một trong những lĩnh vực được Thanh tra tỉnh Bắc Giang tiến hành thanh tra hành chính (ảnh minh họa, nguồn internet)

Thanh tra các sở, ngành, địa phương triển khai 80 cuộc thanh tra; đã kết thúc thanh tra trực tiếp 15 cuộc, ban hành kết luận thanh tra 45 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với số tiền 5.457 triệu đồng và 29.763m2 đất các loại; yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước 2.274 triệu đồng, loại khỏi giá trị quyết toán và xử lý bằng biện pháp tài chính khác 3.183 triệu đồng; yêu cầu xử lý hành chính 03 tập thể, 88 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc, 01 đối tượng có sai phạm.

Bên cạnh đó, Thanh tra các sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh đã tiến hành 171 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 1.288 tổ chức, đơn vị, cá nhân trên các lĩnh vực. Qua thanh tra đã phát hiện 647 tổ chức, cá nhân có vi phạm với số tiền sai phạm 3.397 triệu đồng; yêu cầu thu hồi về ngân sách nhà nước 2.363 triệu đồng, xử lý bằng biện pháp tài chính khác là 1.034 triệu đồng; ban hành 690 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền xử phạt là 5.236 triệu đồng.

Cùng với công tác thanh tra, toàn ngành Thanh tra tỉnh Bắc Giang đang theo dõi, đôn đốc 116 kết luận thanh tra với tổng số tiền sai phạm là 48.498 triệu đồng và 47.668m2 đất các loại. Đã đôn đốc thu hồi được 16.346 triệu đồng, 11.156m2 đất; xử lý bằng biện pháp tài chính khác 14.605 triệu đồng.

Như vậy, 9 tháng đầu năm 2019, UBND, Chủ tịch UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra đảm bảo đúng định hướng, chủ trương của Thanh tra Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương. Chỉ đạo ngành Thanh tra bám sát kế hoạch thanh tra năm 2019 đã được phê duyệt, bố trí lực lượng tiến hành hiệu quả các cuộc thanh tra đột xuất. Tuy nhiên, UBND tỉnh Bắc Giang cũng thẳng thắn nhận định, một số cuộc thanh tra được triển khai còn chậm so với kế hoạch; việc xây dựng kế hoạch thanh tra và phương pháp tiến hành thanh tra còn chưa khoa học; việc phát hiện dấu hiệu, hành vi tham nhũng qua thanh tra còn hạn chế; việc ban hành kết luận thanh tra còn chưa đảm bảo về thời gian theo quy định của Luật Thanh tra.

Trong những tháng cuối năm 2019, UBND tỉnh Bắc Giang tiếp tục chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác thanh tra của 9 tháng đầu năm; triển khai thực hiện 100% các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; tiến hành thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền cùng cấp..../.

Minh Nguyệt