Thực hiện chủ trương, chỉ đạo của cấp trên và chương trình, kế hoạch công tác năm 2018, trong 9 tháng đầu năm, ngành Thanh tra tỉnh Bắc Ninh đã cố gắng, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chính trị của địa phương. Trong đó, công tác phòng, chống tham nhũng đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Ngay từ đầu năm, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh đã nghiêm túc triển khai xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2018 theo quy định. Một trong những hoạt động được chú trọng là tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, quán triệt triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.

Đặc biệt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ và Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và Kế hoạch số 27-KH/TU ngày 28/3/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Đồng thời, UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra các cấp, các ngành thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng và thực hiện kế hoạch Phòng, chống tham nhũng năm 2018. Thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, kiểm tra đã có hiệu lực.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ.

leftcenterrightdel
 UBND tỉnh Bắc Ninh (ảnh internet)

Về công tác thanh tra thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, 9 tháng đầu năm, toàn ngành đã tiến hành 8 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 8 đơn vị.

Kết quả cho thấy, một số đơn vị vẫn còn tồn tại những hạn chế, khuyết điểm về công tác triển khai các quy định về phòng, chống tham nhũng, về kê khai tài sản thu nhập, công khai minh bạch và thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan. Đến nay, các đơn vị có khuyết điểm tồn tại sau thanh tra đã nghiêm túc kiểm điểm rút kinh nghiệm và khắc phục các tồn tại.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã triển khai kế hoạch hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Tổng số đơn vị thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2017 trên địa bàn tỉnh là 67 đơn vị. Đến tháng 9/2018, có 67/67 đơn vị gửi báo cáo đạt 100%; tổng số người phải kê khai là 7.369/7.369 người; tổng số bản kê khai được công khai là 7.369/7.369 bản kê khai. Kết quả, không có người bị xử lý trách nhiệm trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

Trong những tháng cuối năm 2018, UBND tỉnh Bắc Ninh tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các giải pháp về phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; tiến tới ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác pháp hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban chấp hành Trung Đảng hướng dẫn khung để cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, UBND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa tham nhũng. Trong đó, trọng tâm là việc hoàn thiện thể chế, công khai, minh bạch các hoạt động của các cơ quan Nhà nước (trừ những nội dung bảo vệ bí mật Nhà nước), gắn với cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực nhằm hạn chế phát sinh tham nhũng.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân vẫn là một trong những nhiệm vụ quan trọng được UBND tỉnh Bắc Ninh chú trọng thực hiện nhằm nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

Ngoài ra, UBND tỉnh tăng cường phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng thông qua công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo; thanh tra, kiểm tra làm rõ các thông tin liên quan các hành vi tham nhũng; thông qua thanh tra trách nhiệm người đứng đầu, giải quyết đơn tố cáo góp phần ngăn chặn, phòng, chống tham nhũng./.

Minh Nguyệt