Về công tác chỉ đạo điều hành, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết KN, TC; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC…

UBND tỉnh chỉ đạo Thanh tra tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC; chủ động rà soát các vụ việc tồn đọng, kéo dài, kiến nghị các đơn vị có giải pháp, chủ trương đúng đắn, kịp thời trong giải quyết các vụ việc. Từ đó góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an ninh xã hội nhất là dịp diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa, nguồn internet

Kết quả cho thấy, nội dung KN, TC chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Trong đó, đoàn đông người tập trung nhiều ở một số địa phương như phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn; xã Tam Giang, xã Dũng Liệt, huyện Yên Phong; xã Chi Lăng, huyện Quế Võ…

Cụ thể, 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh Bắc Ninh đã tiếp 1.523 lượt công dân với 2.779 người, có 1.191 vụ việc và có 25 đoàn đông người. Đồng thời, toàn tỉnh tiếp nhận 1.941 đơn thư các loại, số đơn đủ điều kiện xử lý là 1.033 đơn. Trong đó, các cấp, các ngành đã giải quyết 28/41 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 68,29%.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã thành lập 04 Đoàn công tác kiểm tra kết quả thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh và rà soát, đôn đốc, giải quyết các vụ việc KN, TC, kiến nghị đông người, tồn đọng kéo đài, vượt cấp quá hạn trên địa bàn tỉnh, do các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn và đại diện các Sở ngành làm thành viên làm việc tại 08 huyện, thị xã, thành phố.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, UBND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền và được giao; chú trọng xem xét, giải quyết kịp thời các vụ việc KN, TC ngay từ ban đầu mới phát sinh tại cơ sở, địa phương theo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Ngoài ra, tăng cường thanh tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước trong việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, chấp hành pháp luật về KN, TC…/.

Minh Nguyệt