leftcenterrightdel
 Trụ sở UBND huyện Gia Bình (ảnh internet)

Cụ thể, Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng ngân sách; quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và thực hiện kết luận, quyết định sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại UBND huyện Gia Bình.

Theo Quyết định số 47/QĐ-TTr-NV3, thời điểm thanh tra trong 02 năm, kể từ ngày 01/01/2017 đến hết ngày 31/12/2018. Các nội dung có liên quan có thể được xem xét trước và sau thời điểm thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày công bố Quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra sẽ tiến hành thanh tra tại UBND huyện Gia Bình và các đơn vị trực thuộc.

Đoàn thanh tra gồm 7 thành viên, do ông Trần Vượng, Thanh tra viên chính, Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh làm Trưởng đoàn.

Đoàn thanh tra có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch để tiến hành cuộc thanh tra tại UBND huyện Gia Bình theo các nội dung đã được nêu trong Quyết định thanh tra. Sau thanh tra, Đoàn báo cáo kết quả thanh tra, kiến nghị xử lý các sai phạm phát hiện qua thanh tra và các kiến nghị khác (nếu có) theo quy định.

Các cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan đến nội dung thanh tra, có trách nhiệm cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn thanh tra./.

Minh Nguyệt