leftcenterrightdel
 

Ông Trần Ngọc Liêm, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo CCHC. Ảnh: L.A

Hiện nay, một số tiêu chí không còn phù hợp với thực tiễn CCHC trong giai đoạn mới và nhiệm vụ CCHC của Thanh tra Chính phủ; do đó, căn cứ vào tình hình thực tiễn, kết quả năm 2019, cần nghiên cứu sửa đổi lại Bộ tiêu chí nhằm đánh giá một cách toàn diện, khách quan; đảm bảo kết quả sát với thực tế, theo nguyên tắc thống nhất, công bằng, tính tới các yếu tố đặc thù cũng như tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị của các đơn vị trong Thanh tra Chính phủ.

Tọa đàm sẽ là cơ sở cho việc đánh giá, định hướng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành CCHC trong những năm tiếp theo và là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng hàng năm cho tập thể, cá nhân theo quy chế Thi đua - khen thưởng của cơ quan.

Bên cạnh đó, hình thành được hệ thống theo dõi, đánh giá toàn diện, đồng bộ của cơ quan Thanh tra Chính phủ trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước.

Dự kiến, tại Tọa đàm, sẽ tổng hợp, tiếp thu, lấy ý kiến của các cục, vụ, đơn vị và các đại biểu tham dự góp ý về việc sử dụng có hiệu quả kết quả Chỉ số CCHC đã công bố năm 2019; đồng thời, nghiên cứu cho ý kiến góp ý sửa đổi, bổ sung các tiêu chí trong Bộ chỉ số CCHC của Thanh tra Chính phủ đã ban hành tại Quyết định số 1030/QĐ-TTCP ngày 06/12/2018.

Mặt khác, trên cơ sở kết quả đạt được năm 2019, năm 2020, các đơn vị trong Thanh tra Chính phủ đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao công tác CCHC thuộc lĩnh vực, phạm vi quản lý.

Dự kiến, Tọa đàm góp ý việc sửa đổi các tiêu chí trong Bộ chỉ số CCHC của Thanh tra Chính phủ sẽ được tổ chức trong tháng 7 năm 2020./.

Lan Anh