Mua thuốc thực tế rất thấp so với lập kế hoạch đấu thầu

Về công tác đấu thầu thuốc năm 2015 – 2016, mặc dù Bệnh viện đã thực hiện việc mua sắm thuốc thông qua đấu thầu, thực hiện theo trình tự các bước của Luật Đấu thầu và các văn bản hướng dẫn có liên quan song công tác này vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể, Bệnh viện chưa công khai thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 8 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điều 20, Điều 31 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định phải đăng thông tin công khai trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu.

Bên cạnh đó, một số thành viên Tổ chuyên gia đấu thầu, Tổ thẩm định kết quả đấu thầu là nhân viên của cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng còn thiếu chứng chỉ đấu thầu; Bệnh viện chưa chia cột “Dạng bào chế” và cột “đường dùng” riêng trong Hồ sơ mời thầu thiếu thông tin về thuốc theo quy định tại Thông tư số 01/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 19/01/2012 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về hướng dẫn mua thuốc trong cơ sở y tế.

Đặc biệt, công tác lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc chưa đúng theo quy định. Kết quả mua thuốc theo thực tế sử dụng của Bệnh viện rất thấp so với lập kế hoạch đấu thầu (chỉ đạt từ 25,71% - 38,85 % so với lập kế hoạch).

Về nguyên nhân của những tồn tại trên, Thanh tra Bộ Y tế nêu rõ, đối với việc lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2015, khi xây dựng kế hoạch đấu thầu, Bệnh viện chưa căn cứ vào những yếu tố sau: Điều 6 Thông tư liên tịch số 0l/2012/TTLT-BYT-BTC, Kế hoạch đấu thầu được lập căn cứ vào: Dự toán chi ngân sách nhà nước năm kế hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao và các nguồn thu hợp pháp khác của đơn vị công lập; Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa đơn vị và cơ quan BHXH; Tình hình thực tế mua và sử dụng thuốc của năm trước; Dự kiến nhu cầu thuốc năm kế hoạch (Trường hợp đơn vị chưa được giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm kế hoạch hoặc chưa ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT thì căn cứ lập kế hoạch đấu thầu phải đảm bảo đủ 03 căn cứ còn lại quy định tại Điều này).

Đối với việc lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2016, khi xây dựng kế hoạch đấu thầu, Bệnh viện chưa thực hiện đúng các quy định tại Điều 3, Điều 4, Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y tế quy định về đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập. Đồng thời, Hội đồng thuốc và điều trị của Bệnh viện chưa phát huy hiệu quả trong vai trò tư vấn xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc cho Giám đốc Bệnh viện.

leftcenterrightdel
 Bệnh viện C Đà Nẵng (ảnh internet)

Một nguyên nhân nữa là Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện chưa phối hợp chặt chẽ với Khoa Dược để tham mưu cho Lãnh đạo Bệnh viện về việc bố trí nguồn vốn để lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc trong năm: Giá trị tiền thuốc Bệnh viện sử dụng cả năm 2014 là 30.211.466.007 đồng, Bệnh viện lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2015 là 196.309.387.000 đồng (tổng giá trị tiền gấp 6,49 lần so với năm 2014); Giá trị tiền thuốc Bệnh viện sử dụng cả năm 2015 là 50.490.530.976 đồng, Bệnh viện lập kế hoạch đấu thầu mua thuốc năm 2016 là 172.550.234.000 đồng (tổng giá trị tiền gấp 3,41 lần so với năm 2015).

Ngoài ra, để xảy ra những hạn chế, tồn tại nêu trên trong công tác đấu thầu thuốc tại Bệnh viện C Đà Nẵng còn do Tổ Thẩm định Kế hoạch đấu thầu của Bộ Y tế và Vụ Kế hoạch Tài chính chưa tham mưu tốt cho Lãnh đạo Bộ về kiểm tra căn cứ pháp lý và hợp lý về bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đấu thầu mua thuốc của Bệnh viện khi ký ban hành kế hoạch đấu thầu cho Bệnh viện theo quy định tại Điều 8, Điều 9 Thông tư số 11/2016/TT-BYT.

Chưa thực hiện đúng Luật Đấu thầu về mua hóa chất, vật tư y tế tiêu hao

Về công tác đấu thầu mua hóa chất, vật tư y tế tiêu hao năm 2015 – 2016, Kết luận Thanh tra nêu rõ: Bệnh viện yêu cầu các nhà thầu nộp Đảm bảo dự thầu 20.000.000 đồng (dưới 1% giá trị gói thầu) là chưa thực hiện đúng mức nộp theo quy định là 1-3% giá trị gói thầu; Bệnh viện chưa đăng báo kết quả đấu thầu trên hệ thống đấu thầu quốc gia và Báo Đấu thầu theo quy định của Luật Đấu thầu; Bệnh viện lập Kế hoạch đấu thầu mua vật tư y tế tiêu hao và hóa chất chưa đúng theo quy định (Kết quả mua vật tư y tế tiêu hao và hóa chất thực tế theo nhu cầu sử dụng của Bệnh viện rất thấp, chỉ đạt 31,71% - 49,85% so với kế hoạch).

Theo Thanh tra Bộ Y tế, nguyên nhân của tình trạng trên là do khi xây dựng kế hoạch đấu thầu, Bệnh viện chưa thực hiện đúng khi bố trí nguồn vốn mua sắm theo Khoản 2 Điều 2 và Điều 8 Thông tư số 68/2012/TT-BTC ngày 26/01/2012 của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước đối với việc mua sắm hóa chất vật tư y tê tiêu hao năm 2015; Bệnh viện chưa thực hiện đúng khi bố trí nguồn kinh phí mua sắm theo Khoản 2 Điều 2 và Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước.

Mặt khác, Hội đồng khoa học kỹ thuật của Bệnh viện chưa phát huy vai trò tư vấn cho thủ trưởng đơn vị về sử dụng vật tư hóa chất xét nghiệm tại Bệnh viện trong công tác lập kế hoạch đấu thầu.

Phòng Tài chính kế toán Bệnh viện chưa phối hợp chặt chẽ với Phòng Vật tư trang thiết bị y tế để tham mưu cho Lãnh đạo Bệnh viện về bố trí nguồn vốn để lập kế hoạch đấu thầu mua vật tư y tế tiêu hao và hóa chất xét nghiệm trong năm: Giá trị tiền mua vật tư tiêu hao, hóa chất xét nghiệm thực tế theo nhu cầu của Bệnh viện cả năm 2014 là 26.027.129.451 đồng, Bệnh viện lập kế hoạch đấu thầu năm 2015 là 133.079.476.000 đồng, gấp 5,11 lần so với thực tế sử dụng. Giá trị tiền mua thực tế theo nhu cầu sử dụng năm 2015 là 66.340.285.919 đồng, Bệnh viện lập kế hoạch đấu thầu năm 2016 là 182.254.625.000 đồng, gấp 2,74 lần.

Hơn nữa, Tổ Thẩm định Kế hoạch đấu thầu của Bộ Y tế và Vụ Kế hoạch Tài chính chưa tham mưu tốt cho Lãnh đạo Bộ về kiểm tra căn cứ pháp lý và hợp lý về bố trí nguồn vốn trong kế hoạch đấu thầu mua vật tư y tế tiêu hao và hóa chất xét nghiệm của Bệnh viện khi ký ban hành kế hoạch đấu đầu cho Bệnh viện theo quy định tại Điều 13, Điều 14 Thông tư số 58/2016/TT-BTC.

Ngoài những hạn chế, tồn tại về công tác đấu thầu thuốc và đấu thầu mua hóa chất, vật tư y tế tiêu hao như đã nêu ở trên, Bệnh viện C Đà Nẵng còn có những thiếu sót, hạn chế trong đấu thầu sửa chữa tài sản và đấu thầu mua trang thiết bị y tế. Theo đó, về đấu thầu sửa chữa tài sản, trong Báo cáo thẩm định thiếu thông tin về ngày tháng đánh giá Hồ sơ đề xuất; Biên bản mở thầu thiếu thông tin về bảo lãnh dự thầu và tiến độ thi công của nhà thầu Công ty CPXD 20.11. Về đấu thầu mua trang thiết bị y tế, Biên bản mở thầu chưa có thông tin về thời gian thực hiện hợp đồng, hình thức, giá trị và thời hạn hiệu lực của bảo đảm dự thầu theo Thông tư số 23/2015/TT-BKHĐT ngày 21/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết lập báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu; trong Hồ sơ mời thầu tại Chương III Tiêu chuẩn đánh giá và nội dung đánh giá, mục 1. TCĐG về kinh nghiệm và năng lực nhà thầu chưa quy định rõ giá trị hợp đồng tương tự./.

Hoàng Minh