Ngày 11/9/2020, Bộ GDĐT đã ban hành Văn bản số 3530/BGDĐT gửi các Sở GDĐT, Sở Giáo dục – Khoa học công nghệ Bạc Liêu, Cục Nhà trường (Bộ Quốc phòng) hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021.

Xử lý chồng chéo trong thanh tra, kiểm tra

Bộ GDĐT yêu cầu Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2020 - 2021 cần có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào việc thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu của ngành giáo dục theo Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT. Số lượng các cuộc thanh tra phù hợp tình hình thực tế và công tác quản lý nhà nước về giáo dục của địa phương, tập trung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý, trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị.

Cụ thể, đối với giáo dục mầm non tập trung thanh tra, kiểm tra công tác phòng chống bạo hành trẻ, công tác quản lý nhóm trẻ tư thục.

Đối với giáo dục phổ thông tập trung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm học, công tác tuyển sinh; việc triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; việc quản lý điểm, đánh giá xếp loại học sinh.

Bên cạnh đó, các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý của địa phương, cơ sở giáo dục, tập trung thanh tra, kiểm tra các vấn đề, như: Việc quản lý dạy thêm, học thêm; quản lý thu, chi trong nhà trường; việc thực hiện các quy định về công khai trong nhà trường; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục; việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; việc cấp, phát quản lý văn bằng, chứng chỉ; việc thực hiện chế độ, chính sách nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; việc quản lý hoạt động liên kết đào tạo…

leftcenterrightdel
 Trụ sở Bộ Giáo dục và Đào tạo. (ảnh Minh Nguyệt)

Bộ GDĐT lưu ý, kế hoạch thanh tra cần phân biệt rõ thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành theo quy định tại Nghị định số 42/2013/NĐ-CP, nêu cụ thể nội dung thanh tra, đối tượng thanh tra, thời gian thanh tra, đơn vị phối hợp. Có phương án phân bổ thời gian để thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất khi cần thiết.

Đồng thời, thực hiện xây dựng, phê duyệt, điều chỉnh kế hoạch thanh tra, xử lý chồng chéo kế hoạch thanh tra theo quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ. Không thực hiện thanh tra quá 01 lần trong một năm học đối với một đơn vị (trừ các cuộc thanh tra đột xuất hoặc cấp trên giao).

“Thường xuyên, rà soát, cập nhật thông tin phản ánh của dư luận, phương tiện thông tin đại chúng về các tiêu cực, sai phạm trong giáo dục và đào tạo; kịp thời tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất và xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) theo quy định”, Bộ GDĐT yêu cầu đối với lực lượng thanh tra tại các cơ quan.

Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra

Cùng với công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ GDĐT yêu cầu tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo. Trong đó, cần xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo cho cán bộ quản lý giáo dục các cấp.

Triển khai và chỉ đạo Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn công khai đường dây nóng và tiếp nhận thông tin phản ánh dấu hiệu vi phạm pháp luật về giáo dục qua đường dây nóng, các phương tiện thông tin đại chúng thường xuyên, hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg năm 2019; Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN và giảng dạy tại cơ sở giáo dục đào tạo từ năm học 2013-2014; nâng cao chất lượng việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục trong chương trình chính khóa và ngoại khóa.

leftcenterrightdel
 Việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2020-2021 phải trọng tâm, trọng điểm. (ảnh minh họa, nguồn: Minh Nguyệt)

Mặt khác, thực hiện nghiêm kết luận, kiến nghị nêu trong kết luận thanh tra, kiểm tra của cơ quan quản lý cấp trên, cơ quan thanh tra các cấp; kịp thời báo cáo, đề xuất giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện kết luận thanh tra, kiểm tra theo quy định. Tổ chức theo dõi, đôn đốc; kiểm tra việc thực hiện kết luận thanh tra đã ban hành theo quy định tại Chương III Nghị định số 33/2015/NĐ-CP.

Ngoài ra, Sở GDĐT phối hợp với Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở giáo dục theo thẩm quyền, tránh chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra; phối hợp xử lý sau thanh tra, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo theo quy định của pháp luật.

Thanh tra Sở GDĐT phối hợp với Thanh tra tỉnh hướng dẫn nghiệp vụ tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, PCTN cho phòng GDĐT, thủ trưởng cơ sở giáo dục thuộc quyền quản lý trên địa bàn; hướng dẫn Thanh tra huyện tổ chức thanh tra hành chính theo thẩm quyền…

Không để tình trạng thiếu lực lượng thanh tra

Bộ GDĐT yêu cầu các Sở GDĐT, Sở Giáo dục – Khoa học công nghệ Bạc Liêu tham mưu UBND tỉnh kiện toàn tổ chức Thanh tra Sở và các chức danh lãnh đạo Thanh tra Sở đảm bảo đúng quy định tại Điều 23 Luật Thanh tra 2010. Bố trí đủ lực lượng Thanh tra Sở, vị trí cần có để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật như Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, công chức phụ trách thanh tra giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục đại học, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, PCTN và việc xử lý sau thanh tra để đáp ứng với việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

“Bổ nhiệm các chức danh Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra, thanh tra viên của sở GDĐT, không để tình trạng thiếu Chánh Thanh tra, Phó Chánh Thanh tra và công chức làm nhiệm vụ thanh tra chưa được bổ nhiệm vào ngạch thanh tra”, Bộ nêu rõ.

Đồng thời, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo, PCTN cho công chức Thanh tra sở; đội ngũ cộng tác viên thanh tra giáo dục của Sở GDĐT.

Cũng liên quan tới công tác thanh tra đầu năm học, ngày 11/9/2020, Thanh tra Bộ GDĐT gửi văn bản số 862/TTr-NV2 đến Chánh Thanh tra sở GDĐT, Chánh Thanh tra Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu. Trong đó, các Sở GDĐT cần tập trung thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm sai phạm (nếu có) trong việc tổ chức thu chi đầu năm học theo Công văn số 3281/BGDĐT-KHTC ngày 27/8/2020 của Bộ GDĐT về việc chấn chỉnh thực hiện các khoản thu đầu năm học 2020-2021 và đảm bảo các điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Đồng thời, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về chương trình, sách giáo khoa, hồ sơ, sổ sách trong nhà trường. Các sở GDĐT phải công khai đường dây nóng và cử cán bộ thường trực tiếp nhận thông tin phản ánh tiêu cực tại địa phương, tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm.

Kết quả thanh tra, kiểm tra đầu năm học phải báo cáo Thanh tra Bộ GDĐT trước ngày 15/10/2020.

Hoàng Minh