Cụ thể, Bộ Nội vụ đã tiến hành 15 cuộc thanh tra, kiểm tra; trong đó, Thanh tra Bộ Nội vụ tiến hành 11 cuộc, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương tiến hành 02 cuộc, Ban Tôn giáo Chinh phủ tiến hành 02 cuộc.

Về công tác tiếp công dân, trong năm 2020, Bộ Nội vụ đã tiếp 503 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh (KNPA) (Cơ quan Bộ tiếp 377 lượt, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương tiếp 108 lượt, Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp 18 lượt).

Trong đó, liên quan đến KNTC đông người, phức tạp, kéo dài (theo Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ), Bộ Nội vụ đã tiếp 07 đoàn đông người, trong đó 02 đoàn có nội dung liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; 05 đoàn có nội dung không liên quan đến chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ. Công dân đến KNTC, KNPA đều được Bộ Nội vụ xử lý, giải quyết hoặc hướng dẫn gửi đơn, chuyển đơn tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Trong công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), năm 2020 các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ tiếp tục tổ chức triển khai quán triệt và triển khai lồng ghép các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về PCTN gắn với việc triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Kết luận số 10-KL/TW ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN, lãng phí…

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ tiếp tục thực hiện việc công khai, minh bạch trong mua sắm công và xây dựng cơ bản; quản lý dự án đầu tư xây dựng; tài chính và ngân sách; quản lý và sử dụng đất, trụ sở làm việc; giáo dục, đào tạo; khoa học - công nghệ; thanh tra, giải quyết KNTC; giải quyết các công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân và tổ chức cán bộ.

Cùng với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp Bộ Nội vụ đã cắt giảm các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, các cuộc thanh tra, kiểm tra và tập huấn không cần thiết hoặc lồng ghép nhiều nội dung để giảm thiểu số lượng cuộc họp, hội nghị, hội thảo, thanh tra, kiểm tra và tập huấn, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đạt chất lượng, đúng mục đích.

leftcenterrightdel
 Một hoạt động thanh tra của Bộ Nội vụ. Ảnh: vov.vn

Đặc biệt, nhân chuẩn bị tốt công tác nhân sự chuẩn bị Đại hội Đảng, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ, Đảng ủy Bộ Nội vụ triển khai các bước thực hiện công tác nhân sự theo đúng quy trình hướng dẫn đảm bảo quy hoạch và có tính kế thừa; chú trọng việc không bố trí những người có quan hệ gia đình cùng làm một số công việc để xảy ra tham nhũng; kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các cấp theo phân cấp quản lý, tập trung vào việc sắp xếp, kiện toàn lại đội ngũ cán bộ cấp Bộ, Cục, Vụ và tương đương, cấp phòng và tương đương trong Bộ. Sau khi được bổ nhiệm, chuyển đổi, đa số cán bộ quản lý các cấp đã phát huy được vai trò, vị trí lãnh đạo của mình. Một số đơn vị thuộc Bộ đã triển khai việc chuyển đổi vị trí công tác của công chức không giữ chức danh lãnh đạo, quản lý.

Ngoài ra, hiện nay, 100% các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ thực hiện gửi nhận văn bản điện tử, không gửi các văn băn giấy. Bộ Nội vụ đã chấm điểm ứng dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ nhằm đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các đơn vị; 100% các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Nội vụ tiến hành thanh toán, trả lương qua tài khoản.

Có thể nói, vai trò của Đảng ủy, các tổ chức đoàn thể trong thực hiện công tác PCTN được đề cao. Bộ Nội vụ sẵn sàng cung cấp thông tin liên quan đến PCTN, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ khi được các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu; nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN...

Mục tiêu của Bộ Nội vụ trong năm 2021 sẽ hoàn thành 100% các cuộc thanh tra theo kế hoạch và các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra đối với các cuộc thanh tra đã triển khai nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác xử lý sau thanh tra; chủ động nắm bắt tình hình của bộ, ngành, địa phương để kịp thời thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý./.

Lan Anh