Thực tiễn công tác bảo vệ BMNN ở nước ta thời gian qua bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn bộc lộ một số thiếu sót, hạn chế, bất cập. Một số cơ quan, tổ chức, cá nhân chưa coi trọng đúng mức công tác bảo vệ BMNN, nhiều lúc còn buông lỏng, lơ là, sơ hở, để xảy ra lộ, lọt BMNN. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ BMNN ở một số tổ chức, cơ quan Nhà nước chưa được thực hiện một cách hiệu quả.

Thời gian qua, Thanh tra Bộ Công an đã tiến hành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN đối với Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Kết luận thanh tra của Bộ Công an đã chỉ ra một số tồn tại, hạn chế thiếu sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN tại hai bộ này. Sau một thời gian thực hiện Kết luận thanh tra, đến nay các kiến nghị của Bộ Công an về công tác bảo vệ BMNN đã được 02 Bộ tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Với sự quan tâm, tập trung chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN đã đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận; tại các đơn vị đều đã khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước và của Bộ Công an về bảo vệ BMNN. Các đơn vị trực thuộc Bộ đã chấn chỉnh và khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế mà Đoàn thanh tra Bộ Công an đã chỉ ra, đồng thời cũng đã chủ động tham mưu với lãnh đạo Bộ những giải pháp hiệu quả hơn trong thực hiện các quy định về bảo vệ BMNN. Công tác bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác bảo vệ BMNN, bảo vệ chính trị nội bộ và đảm bảo an ninh, an toàn thông tin trên không gian mạng đã được 02 Bộ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tổ chức thực hiện một cách hiệu quả.

leftcenterrightdel

Để góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ BMNN tại Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường trong thời gian tới, Bộ Công an đề nghị các vụ, cục chức năng thuộc 02 Bộ tiếp tục tham mưu lãnh đạo Bộ chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ theo Chỉ thị 02/CT-TTg ngày 04/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về công tác bảo vệ BMNN trên không gian mạng; tăng cường và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các văn bản quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, coi công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo vệ BMNN là nhiệm vụ chính trị thường xuyên, gắn với trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên, đặc biệt là vai trò của người đứng đầu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của đơn vị, cá nhân đối với công tác bảo vệ BMNN.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Công an tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ BMNN, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; định kỳ kiểm tra, rà quét các lỗ hổng bảo mật, kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về bảo vệ BMNN./.

                                                              Trung tá Phan Tuấn Dũng

                                                          Phòng 8, Thanh tra Bộ Công an