Theo báo cáo của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ, 6 tháng đầu năm 2019, Đảng uỷ đã phối hợp với Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ chỉ đạo các cấp uỷ đảng cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động vượt qua khó khăn, bước đầu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, được lãnh đạo Đảng và Nhà nước đánh giá cao.

6 tháng đầu năm 2019, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bộ Khối, Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ để cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm bằng việc sớm ban hành chương trình làm việc năm 2019, Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc đổi mới về phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc; nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc của cán bộ, đảng viên, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị và của Thanh tra Chính phủ.

Bên cạnh đó, Đảng ủy và các cấp ủy đảng đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị theo đúng định hướng, kế hoạch thanh tra được phê duyệt và đột xuất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và thủ trưởng cơ quan nhà nước cùng cấp; việc kiểm tra thực hiện kế hoạch thanh tra tiếp tục được quan tâm; các kết luận, kiến nghị xử lý về thanh tra khách quan, chính xác, kịp thời, khả thi; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Thanh tra Chính phủ tiến hành đồng bộ, quyết liệt, trong đó trọng tâm là tập trung cao nhất cho công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ các kỳ họp Trung ương Đảng, Quốc hội và những ngày lễ lớn của đất nước; công tác phòng, chống tham nhũng được chỉ đạo triển khai thực hiện thường xuyên, có sự phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ, tiếp tục có những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác, công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng được tăng cường; hoạt động xây dựng và hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội Nghị. Ảnh: Lê Hoàng

Đồng thời, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ và các cấp ủy đảng tiếp tục nghiên cứu, quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương phù hợp với thực tiễn của Đảng bộ. Tập trung tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết TW4 khóa XI, Nghị quyết TW 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biễn”, “tự chuyển hóa”, “lợi ích nhóm” trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Quá trình thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị bước đầu đã tạo được tác động tích cực, lan tỏa trong xã hội, góp phần đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thanh tra Chính phủ.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy và các cấp ủy Đảng thường xuyên chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương để thực hiện nghiêm túc quy chế, quy định của Đảng, nhất là trong sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, học tập Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị. Công tác kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường, tạo sự chuyển biến trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Tiếp đó, Đảng ủy cũng tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong Đáng bộ, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các tổ chức đoàn thể; duy trì tốt mối quan hệ phối hợp giữa cấp ủy với lãnh đạo đơn vị, giữa Đảng ủy và Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong công tác xây dựng Đảng và công tác cán bộ.

Bên cạnh những ưu điểm được nêu trên, trong quá trình hoạt động vẫn còn một số tồn tại, hạn chế mà Đảng ủy xác định tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo trong thời gian tới. Thêm vào đó, công tác xây dựng Đảng có chuyển biến nhưng chưa đồng đều. Một số ít chi bộ chất lượng sinh hoạt chưa cao, sinh hoạt còn hình thức, nội dung sinh hoạt còn đơn điệu. Việc thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình còn yếu, còn có biểu hiện nể nang, né tránh, ngại va chạm. Việc nhận diện về suy thoái tư tưởng chính trị, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chưa được quan tâm đúng mức.

Nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trên là do công tác kiểm tra, giám sát của Đảng uỷ và các cấp ủy đảng chưa thường xuyên; trong sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt của đơn vị cán bộ, đảng viên chưa thực sự phát huy dân chủ nên chưa phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời những biểu hiện suy thoái, sai phạm của đảng viên. Đồng thời Vai trò lãnh đạo của Đảng ủy và cấp ủy các chi bộ, đảng bộ nói chung và từng đồng chí lãnh đạo cấp ủy nói riêng chưa được phát huy ở mức cao nhất. Bộ máy tham mưu giúp việc công tác Đảng của Đảng ủy rất thiếu, gây khó khăn không nhỏ đến hoạt động triển khai thực hiện nhiệm vụ, ảnh hưởng đến chất lựợng và tiến độ giải quyết công việc. Đội ngũ cán bộ làm công tác đảng tại các đảng bộ, chi bộ chưa được quan tâm đúng mức.

Tiếp nối những kết quả đã đạt được, trong 6 tháng cuối năm 2019, Đảng uỷ tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ theo kế hoạch cùng các nhiệm vụ đột xuất được giao, trên các mặt thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và xử lý đơn thư, phòng chống tham nhũng và các công tác khác nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2019. Đảng uỷ và các cấp ủy đảng thường xuyên nắm bắt kịp thời thông tin, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên để điều chỉnh và lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, tránh phát sinh tâm tư, đơn thư tố cáo, khiếu kiện.

Đồng thời, Đảng ủy xác định cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI và Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII gắn với Chỉ thị 05-TC/TW của Bộ Chính trị và các chỉ thị, nghị quyết của cấp ủy cấp trên, trọng tâm là "Xây dựng phong cách, tác phong công tác người đứng đầu của cán bộ, đảng viên trong học tập và theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đẩy mạnh và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của Thanh tra Chính phủ và của toàn ngành Thanh tra.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Lê Hoàng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ chúc mừng những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ Thanh tra Chính phủ. Bên cạnh đó, đ/c Lê Minh Khái nhấn mạnh cần tăng cường đoàn kết nội bộ TTCP và toàn ngành Thanh tra, đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn mới có nhiều thuận lợi và cũng nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi sự cố gắng, nỗ lực cao hơn nữa của toàn Đảng bộ. Đồng thời, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu, Đảng ủy cần nhanh chóng khắc phục những khó khăn, hạn chế còn tồn tại.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi đảng. Ảnh: Lê Hoàng

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Thanh tra Chính phủ trao tặng Bằng khen cho 04 đồng chí “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2014-2018)    Ảnh: Lê Hoàng

Đáng chú ý, năm 2019 Đảng bộ Thanh tra Chính phủ vinh dự có 7 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và 4 đồng chí là “Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền (2014-2018) được nhận Bằng khen của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

HPL