Trong 9 tháng đầu năm 2019, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo ngành Thanh tra quốc phòng tập trung triển khai thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và nhiệm vụ đột xuất được giao; toàn Ngành đã tiến hành 263 cuộc thanh tra (trong đó thanh tra hành chính 212 cuộc, thanh tra chuyên ngành 51 cuộc) đối với 285 cơ quan, đơn vị, so với cùng kỳ năm 2018 (212 cuộc) tăng 73 cuộc.

Cụ thể, Thanh tra Bộ thực hiện 08 cuộc thanh tra (06 cuộc thanh tra theo kế hoạch, 02 cuộc thanh tra đột xuất); xác minh 04 đơn KNTC; 04 cuộc kiểm tra theo chỉ đạo của Bộ Quốc phòng; 03 cuộc kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra; ban hành và công bố Kết luận thanh tra, kiểm tra, xác minh 07 cuộc; tham gia 08 Đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh do các Bộ, ngành tổ chức.

Bên cạnh đó, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc Kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt. Các cuộc thanh tra, kiểm tra, xác minh được thực hiện theo đúng kế hoạch; chất lượng được nâng lên; quá trình thanh tra, kiểm tra, xác minh đã làm rõ đúng, sai của đối tượng thanh tra, kiểm tra, xác minh và chỉ ra những ưu điểm, khuyết điểm của các cơ quan, đơn vị để tham mưu, đề xuất với Bộ chỉ đạo giải quyết các vụ việc kịp thời, đúng quy định của pháp luật.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Thùy Trang

Các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác thanh tra, giải quyết KNTC nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, hiểu biết về pháp luật cho sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân viên chức quốc phòng; qua công tác tuyên truyền, phổ biến, giáp dục nhận thức về pháp luật của mọi quân nhân, trình độ nghiệp vụ, kỹ năng tiếp công dân, giải quyết KNTC của chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cán bộ thanh tra từng bước được nâng lên, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Không chỉ vậy, duy trì chặt chẽ chế độ, nền nếp tiếp công dân, giải quyết KNTC. Trong 9 tháng đầu năm 2019 các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã tiếp 15.678 lượt/15.909 người, so với cùng kỳ năm 2018 (15.172 lượt/15.412 người) tăng 506 lượt = 3,34%, tăng 497 người = 2,22%; có 08 đoàn đông người (do Thanh tra Bộ tiếp 04 đoàn, ủy ban Kiểm tra QUTW tiếp 03 đoàn, BTL Bộ đội Biên phòng tiếp 01 đoàn). Riêng Trụ sở tiếp công dân Bộ Quốc phòng tiếp 1.523 lượt/1.636 người. Nội dung đơn thự chủ yếu liên quan đến chế độ chính sách tồn đọng sau chiến tranh; về tranh chấp, đền bù, giải toả, thu hồi đất; vi phạm nguyên tắc tài chính; phản ánh vi phạm phẩm chất đạo đức và hành vi tham nhũng của cán bộ...

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng đã tiếp nhận 1.616 đơn, so với cùng kỳ năm 2018 (1.828 đơn), giảm 212 đơn =11,6 %. Tổng số đơn xử lý trong kỳ: 2900 đơn; gồm: đơn thuộc thẩm quyền giải quyết 1.560 đơn, chiếm 53,8%; đơn không thuộc thẩm quyền: 1.340 đơn; chiếm 46,2%. Hiện còn 01 vụ việc tồn đọng, phức tạp, Bộ Quốc phòng đang tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm theo quy định.

Trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN, thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị kiện toàn Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp, xây dựng kế hoạch phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019 và tổ chức thực hiện. Chỉ đạo đưa nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018 vào chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2019; tổ chức tập huấn nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018 cho báo cáo viên pháp luật toàn quân để thực hiện dồng bộ, thống nhất. Đã biên soạn, phát hành 5.810 cuốn tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật, triển khai 1.305 lớp cho 204.924 lượt cán bộ, chiến sĩ học tập các chuyên đề pháp luật. Qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội, tăng cường đoàn kết thống nhất, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Các cơ quan, đơn vị trong Quân đội đã tổ chức 152 cuộc kiểm tra thực hiện quy tắc ứng xử của sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng đối với cơ quan, đơn vị thuộc quyền. Qua kiểm tra chưa phát hiện các vi phạm quy tắc ứng xử phải xử lý. Bên cạnh đó, đã tổ chức triển khai kê khai, công khai tài sản thu nhập, quá trình thực hiện bảo đảm chặt chẽ đúng quy định của pháp luật. Qua quá trình kê khai, công khai Bản kê khai chưa có phản ánh về kê khai tài sản thu nhập không trung thực, nên không phải tiến hành kiểm tra, xác minh.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, toàn ngành Thanh tra quốc phòng đã tăng cường giám sát, kiểm tra chặt chẽ các lĩnh vực nhạy cảm như: Quản lý tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản và tài sản công, quản lý sử dụng đất quốc phòng. Thường xuyên chỉ đạo ngành Thanh tra quốc phòng chấp hành nghiêm quy chế giám sát, kiểm tra; quán triệt, kiểm tra nội bộ ngành, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, thanh tra viên ngành Thanh tra quốc phòng.

Các cơ quan, đơn vị và Cơ quan thanh tra các cấp đã tổ chức 39 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 56 cơ quan, đơn vị trong toàn quân; trong đó, Thanh tra Bộ tổ chức kiểm tra trách nhiệm của người chỉ huy trong việc chấp hành pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết KNTC, PCTN và xây dựng ngành Thanh tra quốc phòng đối với 03 dơn vị: Binh chủng Hóa học, Quân đoàn 2, Quân khu 1. Qua công tác thanh tra, kiểm tra chưa phát hiện hành vi tham nhũng.

Trong kỳ, đã tiến hành tiếp nhận 03 đơn tố cáo về tham nhũng, đã giải quyết 01 đơn, đang nghiên cứu giải quyết 02 đơn theo quy định; tiến hành 01 cuộc kiểm tra trách nhiệm của người chỉ huy trong việc chấp hành pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng về công tác thanh tra, giải quyết KNTC, tiếp công dân và PCTN; công tác xây dựng ngành thanh tra.

Trong Quý IV/ năm 2019, toàn ngành Thanh tra Quốc phòng sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, quy định của Nhà nước và của Bộ Quốc phòng về công tác thanh tra, giải quyết KNTC, tiếp công dân và PCTN. Hoàn thành các cuộc thanh tra, kiểm tra, xác minh; tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra; phối hợp chặt chẽ với các ngành, các đơn vị liên quan giải quyết dứt điểm những nội dung, vụ việc đã kết luận thanh tra, kiểm tra, không để kéo dài, phức tạp làm ảnh hường đến uy tín cùa Quân đội và tình hình chung.

Ngoài ra sẽ nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả trong công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, các biện pháp thu hồi tài sản tham nhũng; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng; nghiêm túc xem xét, xử lý trách nhiệm của người dứng đầu khi không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ chức trách, nhiệm vụ đối với yêu cầu của công tác PCTN để xảy ra tham nhũng trong phạm vi cơ quan, đơn vị mình quản lý.../.

Lan Anh