Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cấp, ngành tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 06 ngày 25/8/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTNLP và THTK”. Các cấp, ngành, địa phương cần coi công tác PCTNLP và THTK là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác này, nâng cao kiến thức và nhận thức pháp luật cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đồng thời tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Cấp ủy đảng, chính quyền nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCTNLP và THTK tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình phụ trách theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phải chủ động nắm bắt tình hình, tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị, địa phương.          

Lãnh đạo Thành ủy Cần Thơ yêu cầu các cơ quan chức năng cần tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đẩy nhanh tiến độ xử lý các vụ việc tham nhũng kinh tế đã khởi tố, điều tra. Các cơ quan dân cử, Mặt trận, các tổ chức đoàn thể và nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm giám sát trong công tác đấu tranh PCTNLP và THTK…

Theo báo cáo của Thành ủy Cần Thơ, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp đã nghiêm túc tổ chức triển khai, quán triệt, cụ thể hóa và thực hiện tốt Chỉ thị 06 cùng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về PCTNLP và THTK, công tác tuyên truyền giáo dục được chú trọng, nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác PCTNLP và THTK được nâng lên. Công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch trong các hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác kiểm tra, giám sát thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng được tăng cường, các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp được dư luận xã hội quan tâm  được xử lý kịp thời… Qua đó, đã góp phần giữ vững ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Trong 3 năm qua, Đảng bộ thành phố Cần Thơ đã có 18 đảng viên bị xử lý kỷ luật do vi phạm tham nhũng; trong đó có 5 trường hợp do Ủy ban Kiểm tra các cấp phát hiện, 3 trường hợp đơn vị phát hiện chuyển sang Thanh tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra và tiến hành xử lý, 10 trường hợp xử lý kỷ luật căn cứ theo kết luận của Thanh tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra. Các cơ quan chức năng đã triển khai 908 cuộc thanh tra, kiểm tra và đã phát hiện sai phạm 94,41 tỉ đồng, kiến nghị thu hồi 68,12 tỉ đồng, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 72 tập thể và 79 cá nhân. Tổng số tiền chiếm đoạt, gây thiệt hại trong các vụ án trên là 21,6 tỉ đồng, tổng số tài sản thu hồi trên 6,5 tỉ đồng…/.

Dương Thái