Huyện Bắc Trà My có 13 đơn vị hành chính trực thuộc (12 xã và 01 thị trấn), gồm: Trà Bui, Trà Đốc, Trà Đông, Trà Dương, Trà Giác, Trà Giang, Trà Giáp, Trà Ka, Trà Kót, Trà Nú, Trà Sơn, Trà Tân và thị trấn Trà My. Dân số của huyện Bắc Trà My là 41.177 người. Là huyện đang trên đà đô thị hóa dẫn đến tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh và tranh chấp về lĩnh vực đất đai phát sinh ngày càng nhiều. Tuy nhiên, UBND huyện Bắc Trà My đã bám sát sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND huyện liên quan đến công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần giải quyết kịp thời bức xúc của nhân dân, đặc biệt các vụ việc phức tạp kéo dài. Bên cạnh đó, thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, rà soát các văn bản chỉ đạo, điều hành của cấp trên nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền và đúng quy định pháp luật...

Thanh tra huyện cũng thực hiện công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo theo kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt hàng năm. Trên cơ sở đó, Thanh tra huyện thường xuyên tổ chức thanh tra trách nhiệm của chủ tịch UBND cấp xã và trưởng các phòng, ban chuyên môn UBND huyện trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. Trong quyết định ban hành kế hoạch thanh tra hằng năm, công tác thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật khiếu nại, tố cáo của chủ tịch UBND các xã, thị trấn và các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện đã được quan tâm.

Qua kiểm tra ngẫu nhiên một số bản kê khai tài sản được lưu trữ tại Phòng Nội vụ huyện, đoàn kiểm tra nhận thấy, cơ bản bản kê khai tài sản được kê khai theo đúng quy định theo Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31 10/2013 của Thanh tra Chính phủ. Tuy nhiên, bản kê khai tài sản vẫn còn một số tồn tại như: Người nhận bản kê khai tài sản thu nhập chưa ký vào từng trang và người nhận bản kê khai, chưa ghi ngày tháng nhận bản kê khai; Mục giải trình biến động kê khai chưa đúng; Người kê khai chưa ghi ngày, tháng, năm kê khai.

Nhìn chung, UBND huyện đã cơ bản thực hiện tốt các kết luận, kiến nghị của Thanh tra tỉnh Quảng Nam, đã kịp thời chấn chỉnh các tồn tại trong quá trình thực hiện pháp luật về Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng. Đã rà soát, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài; kiện toàn bộ máy làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những mặt đạt được, qua kiểm tra còn có những hạn chế, tồn tại như: Có mở sổ theo dõi tiếp nhận và xử lý đơn thư phản ánh, kiến nghị nhưng vẫn chưa đảm bảo theo biểu mẫu quy định. Riêng mẫu sổ tiếp công dân, Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, UBND xã Trà Tân chưa triển khai thực hiện. UBND xã Trà Tân vẫn chưa thực hiện chế độ hỗ trợ, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xứ lý đơn theo quy định.

Để thực hiện tốt các quy định của Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng, UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My trong thời gian tới cần chỉ đạo Thanh tra huyện phối hợp với các phòng trong việc khảo sát, nắm bắt thông tin về đối tượng thanh tra để xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm đảm bảo nguyên tắc, căn cứ, nội dung định hướng và trình tự thủ tục theo quy định. Tăng cường trách nhiệm của trưởng đoàn, thành viên đoàn thanh tra để đảm bảo về trình tự, thủ tục phương pháp tiến hành thanh tra và việc lập, quản lý, lưu trữ, khai thác hồ sơ thanh tra theo đúng quy định tại Quyết định số 2278/QĐ- TTCP ngày 24/11/2007 của Tổng Thanh tra Chính phủ nhằm đảm bảo việc khai thác, sử dụng thuận tiện, nhanh chóng; đồng thời quan tâm đến công tác tổng kết, đánh giá qua từng cuộc thanh tra để kịp thời đúc rút kinh nghiệm và đề xuất khen thưởng các thành viên có thành tích xuất sắc.

Cần thực hiện thường xuyên công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm các đơn vị thuộc phạm vi quản lý trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo. Chú trọng kiểm tra, thanh tra lĩnh vực tiếp công dân, xử lý đơn để kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, kết hợp trao dổi, hướng dẫn nghiệp vụ về tiếp công dân, xử lý đơn cho đội ngũ công chức làm công tác này.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và tổ chức theo dõi, tổng hợp, lưu giữ theo đúng quy định; giao Thanh tra huyện và Phòng Nội vụ hướng dẫn người kê khai tài sản, thu nhập kê khai đúng các mục và giải trình rõ phần có biến động; thực hiện báo cáo công tác kê khai tài sản, thu nhập theo đúng thời hạn báo cáo hàng năm do Thanh tra tỉnh hướng dẫn. Tổ chức công khai bản kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định tại Thông tư số 08/2013/TT-TTCP ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ./.

PV