Theo kết luận thanh tra, trong những năm qua, Ban giám đốc Vườn Quốc gia đã có nhiều nỗ lực trong việc tham mưu UBND tỉnh đối với công tác chỉ đạo quản lý, thực hiện nhiệm vụ của Thủ tướng Chính phủ giao; kiện toàn tổ chức bộ máy, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho cán bộ, viên chức. Ban giám đốc cùng với toàn thể viên chức và người lao động đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, trong 03 năm liền (từ 2018 - 2020) không để xảy ra cháy rừng. Có thể nói đây là thành tích đáng được ghi nhận của tập thể cán bộ, viên chức và người lao động của Vườn Quốc gia.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được đơn vị cũng đã để xảy ra nhiều sai phạm. Cụ thể như về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công:

 hạch toán kế toán chưa kịp thời, chưa đầy đủ, chưa đúng mục lục ngân sách; xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ không quy định việc trích lập và sử dụng các quỹ, quy định về thu nhập tăng thêm không quá 03 tháng lương là chưa phù hợp với Thông tư 145/2017/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính; không điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nước theo Điều 52, Điều 53 của Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13; áp dụng văn bản hết hiệu lực pháp luật để ký hợp đồng cho thuê trồng chuối (Luật Dân sự 2005); chưa thực hiện đầy đủ các quy định về nhập, xuất kho nhiên liệu theo Thông tư 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính; có 03/05 công trình sửa chữa không lập thiết kế bản vẽ thi công và không thẩm định trước khi phê duyệt dự toán và KH LCNT, là thực hiện chưa đúng Quyết định 595/QĐ-UBND ngày 09/4/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau; các khoản phải trả: số dư đến 31/12/2020 thể hiện, phải trả Sở Tài chính 199.714.000 đồng, phải trả Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 362.073.956 đồng, nhưng không có hồ sơ, giấy tờ liên quan, không có biên bản đối chiếu nợ hàng năm, là chưa có cơ sở chứng minh; Nguồn thu kinh doanh dịch vụ: chưa tổ chức đấu giá hợp đồng cho thuê căn tin; chưa xin ý kiến cấp có thẩm quyền, nhưng giải quyết cho các Đội từ 01 đến 02 km chiều dài kênh trồng chuối, là thực hiện chưa đúng theo Quyết định số 2024/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau.

leftcenterrightdel

Thanh tra tỉnh Cà Mau công bố kết luận thanh tra Vườn Quốc gia U Minh Hạ

 (Ảnh: CTTĐT tỉnh Cà Mau) 

Về công tác phòng, chống cháy rừng; quản lý, bảo vệ rừng; trồng, chăm sóc rừng; chương trình, dự án Khoa học - Hợp tác quốc tế: thanh toán làm thêm giờ trực PCCCR chưa đúng theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính; 02 hồ sơ chi thuê mướn không có Quyết định phê duyệt dự toán và KHLCNT, biên bản thanh lý hợp đồng; không ban hành quyết định thành lập hội đồng nghiệm thu trồng, chăm sóc rừng theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 23/2016/TT-BNNPTNT ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT; thực hiện nhiệm vụ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, không ban hành quyết định thành lập tổ điều tra, biên bản họp Hội đồng nghiệm thu thiếu thành phần nhóm nghiên cứu, không báo cáo về hiện trạng đa dạng sinh học, là thực hiện chưa đầy đủ theo qui định tại Điều 33 Luật Đa dạng sinh học năm 2008.

Việc thực hiện tổ chức đấu thầu các công trình do Vườn Quốc gia làm chủ đầu tư: Công trình Cầu Kênh Giữa-T29: không thực hiện KH LCNT; lập khối lượng dự thầu theo dự toán giàn thép cầu An Giang không thực hiện công tác thẩm định giá để làm cơ sở lập dự toán; chưa thực hiện đúng tiến độ loại công trình khẩn cấp. Chịu trách nhiệm trực tiếp là ông Huỳnh Văn Phần, Phó Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính Vườn Quốc gia; Công trình đường bê tông cốt thép đoạn 1200-Kênh Giữa: đơn vị tư vấn đấu thầu (Công ty Hợp Nhất) chưa thực hiện đối chiếu hồ sơ đầy đủ, chưa đề nghị làm rõ đối với 06 tiêu chí của HSDT, nhưng đơn vị thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (Công ty DSC.CM) không phát hiện những hạn chế, thiếu sót của đơn vị tư vấn đấu thầu. Trách nhiệm thuộc Chủ đầu tư.

Về công tác thu chi, một số chứng từ thanh toán: không có hóa đơn tài chính theo quy định tại Điều 21 Luật Kế toán năm 2003; Điều 16, Điều 24 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Bên cạnh đó, một số khoản chi như chi phụ cấp ưu đãi, lưu động vượt quy định (Điều 20 Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ).

Từ những thiếu sót và sai phạm trên, Chánh Thanh tra tỉnh ban hành quyết định thu hồi từ Vườn Quốc gia U Minh hạ, số tiền 381,7 triệu đồng, nộp vào tài khoản tạm giữ của Thanh tra tỉnh và kiến nghị các cơ quan liên quan chấn chỉnh, khắc phục và xử lý nghiêm các sai phạm. 

Đình Thuyết