Cụ thể, Kết luận Thanh tra kiến nghị các biện pháp xử lý đối với các đơn vị sau: Đối với UBND huyện Long Hồ, trong phạm vi trách nhiệm của mình có biện pháp xử lý đối với: Các khu đất được UBND huyện chấp thuận phương án hạ tầng kỹ thuật; Các khu đất đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa được UBND huyện chấp thuận phương án; Các khu đất chưa xây dựng hạ tầng kỹ thuật; Các khu đất lấp kinh công cộng để làm đường đi vào khu đất tách thửa.

Ban hành văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã thuộc huyện Long Hồ nghiêm túc rút kinh nghiệm những thiếu sót trong thời gian qua do chưa làm hết trách nhiệm của mình trong việc xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai như Kết luận đã nêu. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích (xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên đất nông nghiệp mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép) tại địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm thuộc trách nhiệm của mình theo qui định tại khoản 2 Điều 208 Luật Đất đai 2013 tại các khu đất nêu trên.

leftcenterrightdel
Đoàn thanh tra công bố Kết luận thanh tra 

Bên cạnh đó, chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường cùng các phòng, ban khác có liên quan phối hợp cùng UBND cấp xã kịp thời ngăn chặn, kiên quyết xử lý theo thẩm quyền, hoặc kiến nghị xử lý buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất đối với trường hợp xây dựng hạ tầng kỹ thuật (làm đường giao thông, …) xây dựng nhà ở lấn, chiếm đất công, trên đất nông nghiệp mà không được cơ quan cấp có thẩm quyền cho phép. Nếu để xảy ra tình trạng chủ sử dụng đất có hành vi vi phạm như thời gian qua trong thời gian tới, thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm Chủ tịch UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, các phòng ban khác có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phải bị xử lý kỷ luật theo qui định tại Điều 207 Luật Đất đai năm 2013.

Đối với UBND thành phố Vĩnh Long, trong phạm vi trách nhiệm của mình có biện pháp xử lý đối với: Các khu đất đã xây dựng hạ tầng kỹ thuật nhưng chưa được UBND thành phố chấp thuận phương án; Khu đất lập thủ tục chuyển nhượng sau khi có chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 01/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh; Các khu đất chưa xây dựng hạ tầng kỹ thuật, các khu đất lấn chiếm đất công để làm đường đi vào khu đất.

Bên cạnh đó, ban hành văn bản chỉ đạo Chủ tịch UBND các phường thuộc thành phố Vĩnh Long nghiêm túc rút kinh nghiệm những thiếu sót trong thời gian qua do chưa làm hết trách nhiệm của mình trong việc xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai như Kết luận đã nêu. Đồng thời, tăng cường công tác giám sát, kiểm tra và có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích (xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên đất nông nghiệp mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép) tại địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm thuộc trách nhiệm của mình theo qui định tại khoản 2 Điều 208 Luật Đất đai 2013 tại các khu đất nêu trên. Không để xảy ra tình trạng chủ sử dụng đất có hành vi vi phạm đã nêu trên trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
Các đơn vị liên quan tham gia ý kiến 

Kết luận cũng kiến nghị UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, UBND cấp huyện và các cơ quan khác có liên quan hướng dẫn điều kiện, tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật cho từng khu đất nói trên, khi nhận được hồ sơ đề xuất giải pháp xử lý của UBND huyện Long Hồ và thành phố Vĩnh Long.

Bên cạnh đó, Kết luận cũng kiến nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành văn bản chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện nghiêm Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về hạn mức giao đất ở mới; hạn mức công nhận đất ở đối với trường hợp thửa đất có đất ở và đất vườn, ao liền kề; kích thước, diện tích đất tối thiểu được tách thửa cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh (Ban hành kèm theo Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND, ngày 15/01/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long). Đồng thời, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-UBND, ngày 01/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động tách thửa đất, hợp thửa đất để hình thành các khu dân cư tự phát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Đình Thuyết