Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được tăng cường và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, không để xảy ra kế hoạch chồng chéo, trùng lặp. Về công tác tiếp dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ 96%, vượt 6% so với chỉ tiêu UBND tỉnh giao và vượt 11% so với chỉ tiêu Thanh tra Chính phủ giao. Công tác phòng, chống, tham nhũng tiếp tục được tăng cường. Công tác kiện toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng được quan tâm, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển của Ngành và góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.Năm 2019, Thanh tra tỉnh tiếp tục đổi mới công tác thanh tra theo hướng tăng cường thanh tra công tác quản lý nhà nước của các cấp, các ngành và thanh tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn vị, địa phương. Gắn công tác thanh tra với việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác. 

Hoạt động thanh tra chuyên ngành tập trung vào những nội dung, vấn đề gây bức xúc trong đời sống xã hội, các hành vi vi phạm pháp luật và chấn chỉnh hoạt động của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc chấp hành, thực thi pháp luật chuyên ngành. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp. Hạn chế tối đa sự chồng chéo, trùng lặp trong hoạt động thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Tăng cường kiểm tra, thanh tra lại các kết luận thanh tra của cấp dưới; kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra. Triệt để thu hồi tiền, tài sản, đất đai, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm.

Về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp tục tham mưu thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tập trung xem xét, tham mưu giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc khiếu nại, tố cáo ngay từ ban đầu mới phát sinh tại cơ sở theo đúng quy định pháp luật, không để phát sinh điểm nóng về khiếu nại, tố cáo. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; tập trung kế hoạch kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp để góp phần ổn định tình hình an ninh trên địa bàn tỉnh.

Về công tác phòng, chống tham nhũng, tham mưu triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và tham mưu xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các hành vi tham nhũng, chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng. Thực hiện tốt việc khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng...

Thiên Ân